15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 07. 2014.

15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 07. 2014.KLASA: 023-01/14-01/26
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 23. srpnja 2014. godine
   

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
-       s v i m a -

 

 

  Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik
Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za
 

30. srpnja (srijeda) 2014. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

15. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 

D N E V N I    R E D


  
1.    Vijećnička pitanja i odgovori

2.    Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice, nastavka 12. sjednice, 13. i 14.  sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
       - 12. sjednica
       - nastavak 12. sjednice
       - 13. sjednica
       - 14. sjednica

3.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita

4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama

5.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita

6.    Prijedlog odluke o zakupu skloništa u miru

7.    Prijedlog odluke o donošenu Detaljnog plana uređenja za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P 26 – sjeverno do križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

8.    Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Splita iz Republike Hrvatske i Grada Hangzhoua iz Narodne republike Kine

9.    Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Splita za 2014. godinu

10.  Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i gospodarsko korištenje poslovnih prostora u kupališnom-poslovnom kompleksu Bačvice

11.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park-šumom „Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

12.  Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg Izvješća o poslovanju komunalnih trgovačkih društava i društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2013. godini

13.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski objekti“ Split

14.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Gradske knjižnice „Marko Marulić“ Split

15.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta lutaka Split

16.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita 

17.  Prijedlog Zaključka o povjeravanju organizacije postavljanja reklamnih sadržaja na stupovima javne rasvjete

18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1955 Z.U. 865 K.O. Split, u naravi trosoban stan na II. katu, dvosoban stan na III. katu i dvosoban na IV. katu zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskog 3

19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čst.zgr. 2297 Z.U. 186 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 27,80m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 13 

20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 2708/1 Z.U. 9620 K.O. Split, u naravi trosoban stan na prizemlju zgrade u Splitu na adresi Sinjska 3 

21.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 8896/3 Z.U. 2231 K.O. Split u naravi tri kuće i dvor u Splitu na adresi Solurat 12 

22.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 21/1 i čest. zgr. 21/3 Z.U. 4135 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Poljana Tina Ujevića 7 

23.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1957 Z.U. 4914 K.O. Split, u naravi poslovna prostorija površine 39,83 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskog 1/A 
 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl. iur.