Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. 12. 2018. godine

17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. prosinca 2018. godine

 

NAPOMENA: Materijale za 17. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr/

 


KLASA: 023-01/18-01/27
URBROJ: 2181/01-09-01/6-18-1
Split, 12. prosinca 2018. godine 
  
 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- S V I M A-


            
  
            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za


 
19. prosinca (srijeda ) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
17. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 
Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D


 
1. Vijećnička pitanja i odgovori


2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu


4. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini


5. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu


6. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2019. godine s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


7. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2019. godinu ii projekcijama za 2020. i 2021. godinu


8. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


9. Prijedlog programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2019. godinu  s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


10. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za  2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


11. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2018. godinu 


12. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu


13. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2019. godinu


14. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine


15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita 


16. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi


17. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Splita


18. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju projekta Aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetku realizacije projekta EKO Kaštelanski zaljev


19. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac


20. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac


21. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest.zem. 10402/53 K.O. Split


22. Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Splita za razdoblje 2018.-2021. godine


23. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2019. godinu


24. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Split, sa pristiglim prigovorima prikupljenim na javnom uvidu, te mišljenjem izrađivača Programa na iste


25. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (R-6), stan na III. katu, čest.zgr. 2128, označen br. 5, površine 92,43 m2, anagrafske oznake Dominisova 3, Split


26. Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procjene tržišne cijene za dio čest.zem. 5050/4 Z.U. 16978, pov. 429 m2 i dio čest.zem. 5050/28 Z.U. 22126, pov. 1.265 m2, obje K.O. Split


27. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split


28. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split

 

29. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Etnografskog muzeja Split 
  
   

PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća 
  
 
Igor Stanišić


  
  
  
 
Napomena: Vijećnici mogu izvršiti uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijedloga za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split i ravnateljice DV Cvit Mediterana u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća

 

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, informiramo da je na osobni zahtjev sljedećim osobama osiguran uvid u rad Gradskoga vijeća:

1. Ružica Antić  

 

 

 

Untitled

Archive