2. sjednica Gradskoga vijeća

2. sjednica Gradskoga vijeća - 2. kolovoza 2013.

KLASA: 023-01/13-01/21
URBROJ: 2181/01-02-13-1
Split,  26. srpnja 2013. godine 
 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 i 18/13), sazivam za

 

02. kolovoza (petak) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
2.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA  

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
2.    Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita  
3.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 
5.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 19.lipnja do 31. prosinca 2013. 
6.    Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita 
7.    Prijedlog Odluke o donošenju ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita za područje pojedinačnog zahvata P21 
8.    Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21 
9.    Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Slatine 1
10.  Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice
11.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2012. godinu
12.  Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
13.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2012. godinu
       13.1. Račun prihoda i rashoda - zbirni
      13.2. Račun PH_RH, Račun financiranja
      13.3. Posebni dio - rashodi po organizacijskoj klasifikaciji
      13.4. Posebni dio - RH prema ekonomskoj klasifikaciji
      13.5. Posebni dio - RH prema programskoj klasifikaciiji

14.   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini s Izvješćem o radu ustanova u kulturi
15.   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2012. godini s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju
      DV "CVIT MEDITERANA"
      DV "GRIGOR VITEZ"
      DV "MARJAN"  
      DV "RADOST"
16. 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju u 2012. godini
17.   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2012. godini s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture
18.  Izvješće o izvršenju  Socijalnog programa Grada Splita za 2012. godinu
19.  Izvješće o izvršenju  Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu
20.   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2012. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“
21.  Godišnja izvješća trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu grada Splita u 2012. godini
21./1.Trgovačko društvo „Parkovi i nasadi“ d.o.o.
21./2.Trgovačko društvo „Lovrinac“ d.o.o.
21./3.Trgovačko društvo „Stanouprava“ d.o.o.
21./4.Trgovačko društvo „Splitska kupališta“ d.o.o.
21./5.Trgovačko društvo „Čisoća“ d.o.o.
21./6.Trgovačko društvo „Promet“ d.o.o.
21./7.Trgovačko društvo „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
22.  Prijedlog zaključka u svezi inicijative Imperator Dioklecian d.o.o. za izradu Zajedničke odluke o izradi ciljane izmjene i dopune GUP-a Splita i izradi Izmjene i dopune DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac
23.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zgr. 1806 Z.U.1361 K.O. Split u Splitu, u naravi zgrada u Splitu na adresi Alješijeva 13
24.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2675/1 i čest.zem. 8487/2, Z.U. 3086 K.O. Split, u naravi zgrada i vrt u Splitu na adresi Vijugasta 71
25.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 105/4 Z.U. 85 i 16/128dijela čest.zgr. 105/6, Z.U. 532 sve K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Kamenita 52
26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zem. 9555/4 Z.U.12816 K.O. Split u Splitu, u naravi 12 (dvanaest) soba sa sporednim prostorijama površine 267,00 m2 na VIII. Katu u Splitu na adresi Kralja Zvonimira 14
27.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novof. čest.zem. 9940/3 pov 32 m2 (osnovna 9940/7) K.O. Split
28.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest.zem. 9971/4 K.O. Split
29.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest. zem. 100001/39 K.O. Split
30.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odabir ponuditelja na izgradnji vezne stambene zgrade S2-44 za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata
31.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javne garaže „Brodarica-etaža P03“ u Splitu
32.  Prijedlog operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada Splita – Plan postupanja 
33.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise 
34.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
35. Informacija o postupku predstečajne nagodbe nad Institutom građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb, s prijedlogom Zaključka
36. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
37. Prijedlog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije


                                                                                   

PREDSJEDNIK

 mr.sc.Boris Ćurković dipl. iur.