21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. travnja 2019.

21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. travnja 2019.

NAPOMENA: Materijale za 21. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

 


 

KLASA: 023-01/19-01/12
URBROJ: 2181/01-09-01/1-19-1
Split, 9. travnja 2019. godine

 

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

- S V I M A-

           

 

Na temelju članka 84. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za
16. (utorak) travnja 2019. godine nakon završetka nastavka 20. sjednice u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17/II u Splitu

 

 

21. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D


1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice, Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2019. godinu

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama na području Grada

5. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Splita

6. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Splita

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja Trgovačkom društvu „Lovrinac“d.o.o. Split

8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na izvanuličnom parkiralištu na Trgu Franje Tuđmana trgovačkom društvu „SPLITSKA OBALA“ d.o.o. Split

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta i premještanja nepropisno parkiranih vozila trgovačkom društvu „SPLIT PARKING“ d.o.o. Split

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Splitu Trgovačkom društvu „Tržnice Hippos d.o.o.Split

11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

12. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2018. godinu Vjekoslavu Ivaniševiću, posmrtno

13. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2018. godinu Zvonimiru Puljiću, posmrtno

14. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2018. godinu Anti Jelaski

15. Prijedlog Odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2018. godinu Zlatku Daliću

16. Prijedlog Odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita Klubu dobrovoljnih davatelja krvi „Promet-Split“

17. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednice/ka Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

18. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana/ce Odbora za proračun i financije

19. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika Tonču Petrasovu Maroviću

20. Prijedlog rješenja o  odobrenju postavljanja spomen-biste Anti Beziću

21. Prijedlog odluke o organizaciji obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Mjesnog odbora Slatine

22. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučulišta u Splitu

23. Izvješće o radu trgovačkog društva „ČISTOĆA“ d.o.o Split za 2018. godinu temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom
 
24. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Splita

25. Prijedlog odluke o davanju jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području grada Splita

26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita

27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju pet (5)  koncesija za obavljanje poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području grada Splita

28. Prijedlog Zaključka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Splita za koncesionara „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. Oroslavje

29. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na drugu osobu

30. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji stambene građevine na čestici u sklopu DPU–a područja oko crkvice Gospe od Žnjana

31. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji stambene namjene u Mihanovićevoj ulici u Splitu

32. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2018. godini

33. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Splita u 2018. godini

34. Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2019. godini

35. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje  grada Splita za 2019. godinu

36. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

37. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje 1.07-31.12. 2018. Godine

38. Prijedlozi statuta Osnovnih škola (22):
38.1.Prijedlog Statuta Osnovne škole „Brda“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.2.Prijedlog Statuta Osnovne škole „Visoka“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.3. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Kman-Kocunar“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.4.Prijedlog Statuta Osnovne škole „Pujanki“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.5 Prijedlog Statuta Osnovne škole „Pojišan“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.6. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Marjan“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.7. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Stobreč“, Stobreč – davanje prethodne suglasnosti
38.8. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Plokite“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.9. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Slatine“, Slatine – davanje prethodne suglasnosti
38.10. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Manuš“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.11. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Žnjan-Pazdigrad“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.12. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Gripe“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.13. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Trstenik“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.14. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Bol“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.15. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Dobri“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.16. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Skalice“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.17. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Srinjine“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.18. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Sućidar“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.19. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Spinut“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.20. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Lučac“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.21. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Meje“, Split – davanje prethodne suglasnosti
38.22. Prijedlog Statuta Osnovne škole „Ravne njive“, Split – davanje prethodne suglasnosti
39. Prijedlog Statuta Centra za autizam Split- davanje prethodne suglasnosti
40. Prijedlog da se obilježavanje Dana oslobođenja Grada Splita  26. listopada uvrsti u službeni protokol Grada Splita Splita


Napomena:

prijedlozi uz točke 17.-20. dnevnoga reda kao i prijedlog uz točku 36. dnevnoga reda Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi  zajedno sa Izvješćem sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću biti će dostavljen naknadno


PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća


Igor Stanišić