22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 03.12.2014.

22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3.12.2014.

KLASA: 023-01/14-01/0041
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 26. studenoga 2014. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
S V I M A

 

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za 

 

3.  prosinca (srijeda) 2014. godine u 9,00 sati


u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 


22. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


Za sjednicu predlažem sljedeći
 D N E V N I    R E D

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori 
 
2.    Usvajanje Zapisnika 17., nastavka 17., 18. i 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
       1. 17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
       2. nastavak 17. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
       3. 18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
       4. 19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2014. godinu 
 
4.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
 
5.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2014. godinu 

       Ispravak Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2014. godinu
6.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2014. godinu 
 
7.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2014. godinu 
 
8.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2014. godinu 
 
9.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu 
 
10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja, potprogram stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja za 2014. godinu 
 
11.  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2014. godinu sa Projekcijama za 2015. i 2016. godinu 
       1. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016.  
       2. Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. sa projekcijama za 2015.-2016. godinu

12.  Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2014. godinu 
 
13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2015. godinu 
 
14.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
 
15.  Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2015. godinu 
 
16.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2015. godinu 
 
17.  Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2015. godinu 
 
18.  Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu 
 
19.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu 
 
20.  Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu 
 
21.  Prijedlog Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sa Projekcijama za 2016. i 2017. godinu 
       1. Plan razvojnih programa Grada Splita za razdoblje 2015.-2017. godine  
       2. Obrazloženje Proračuna Grada Splita za 2015.-2017. godinu

22.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2015. godinu 
 
23.  Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (II. čitanje) 
 
24.  Prijedlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova na I. i II. dimnjačarskom području, ponavljanju postupka za davanje  koncesija i privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova do okončanja privremenog postupka za davanje koncesija na I. i II.  dimnjačarskom području Grada Splita 
 
25.  Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezne deratizacije i dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada Splita za razdoblje od 4 godine 
 
26.  Prijedlog odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Splita
 
27.  Prijedlog zaključka o  financiranju izgradnje dječjeg  vrtića na lokaciji u Splitu,KILA 1 - u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje 
 
28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 3/6 dijela čest. zgr.484/1 i čest. zgr.484/2 Z.U. 668 K.O. Split, u naravi dio zgrade i dvora u Splitu na adresi Palmina 42 
 
29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa čest. zgr. 5171/1 i čest. zgr. 8347/2 Z.U. 13069 K.O. Split, u naravi kuća sa okućnicom u Splitu na adresi Marasovićeva 14 
 
30.  Prijedlog zaključka o prodaji čest. zem. :772/1 pov. 2786 m2, 772/3 pov.57 m2, 784/4 pov.42 m2, 2052/1 pov. 133m2, 2052/3 pov. 9 m2, 2052/4 pov. 6 m2, 2052/6 pov. 36 m2 i 2052/7 pov. 19 m2, sve K.O. Slatine 
 
31.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskoga kazališta mladih Split za razdoblje od 2015. do 2018. godine 
 
32.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice/ka Odbora za statut, poslovnik i propise 
 
33.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice/a Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Splita 
 
34.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice/a Odbora za predstavke i pritužbe 
 
35.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice/a Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita 
 
36.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/ice Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu 
 
37.  Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita

39.  Davanje suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split.    

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.


 

NAPOMENA:
1.   Vijećnici će raditi na sjednici od 9,00 do 17,30 sati. Neodrađene točke dnevnoga reda će se odrađivati u nastavku 22. sjednice, dana 4. prosinca 2014. (četvrtak), sa početkom u 9,00 sati.
2.   Materijali koji nedostaju biti će naknadno dostavljeni 


PRIJEDLOG DOPUNA DNEVNOG REDA:

40.   Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu

41.   Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi

42.   Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Splita za 2013. godinu 

43.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi