23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19.12.2014.

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19.12.2014.KLASA: 023-01/14-01/42
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 12. prosinca 2014. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A 


            
            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/1346/13 – pročišćeni tekst), sazivam za19. prosinca (petak) 2014. godine u 14,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

23.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA -

TEMATSKA RASPRAVA O „TURISTIČKOJ PALAČI“ U SPLITU

  

            Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED1. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta javnog natječaja za osnivanje prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća
mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur.