Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. 7. 2015.

28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. 7. 2015.

KLASA: 023-01/15-01/11

URBROJ: 2181/01-02-15-1

Split,  7. srpnja 2015. godine

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

-       s v i m a -

 

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

14. srpnja (utorak) 2015. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

28. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

Vijećnička pitanja i odgovori
Odgovori na vijećnička pitanja sa 26. sjednice Gradskoga vijeća

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 26., nastavka 26. i  27. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Zapisnik 26. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Zapisnik nastavka 26. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Zapisnik 27. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 

 

2.   Prijedlog poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita (II. čitanje)

3.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

4.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog  plana Splita

5.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

6.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita

7.    Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu

8.    Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2014. godinu

9.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

10.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2014. godinu

11.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2014. godinu

11. 1. Godišnje izvješće o rada Dječjeg vrtića "Cvit Mediterana" Split

11. 2. Godišnje izvješće o rada Dječjeg vrtića "Grigor Vitez" Split

11. 3. Godišnje izvješće o rada Dječjeg vrtića "Marjan" Split

11. 4. Godišnje izvješće o rada Dječjeg vrtića "Radost" Split


 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2014. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split

 

13.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu

 

14.  Prijedlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnih trgovačkih društava i društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2014. godini

 

14./1.Trgovačko društvo „Parkovi i nasadi“ d.o.o.

 

14./2.Trgovačko društvo „Lovrinac“ d.o.o.

 

14./3.Trgovačko društvo „Stanouprava“ d.o.o. 
 

14./4.Trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o. 

 

14./5. Spalatum DMC d.o.o. – Turistička agencija

 

14./6.Trgovačko društvo „Čistoća“ d.o.o.

 

14./7.Trgovačko društvo „Promet“ d.o.o. 

 

14./8.Trgovačko društvo „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.      

 

15.  Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES-Split“ u 2014. godini

 

16.  Prijedlog liste kandidata za članove Nadzornog odbora HNK "Hajduk" Split š.d.d.

17.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu
- ponuda "Neir" d.o.o. Split
- ponuda "Translacija" d.o.o. Split
- ponuda "Valleus" d.o.o. Split 
 
           
- dopuna "Translacija" d.o.o. Split  

 

18.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o ulaganju u Košarkaški klub „Split“ š.d.d. u razdoblju od 2016. – 2019. godine

 

19.  Izvješće o financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 2014. godini

 

20.  Izviješće u svezi osnivanja Centra za autizam - Split

21.  Informacija o postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom „ROBOT COMMERCE“ d. o. o. Split, s prijedlogom Zaključka   

 

22.  Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova prigodnog kićenja javnih površina Grada Splita za praznike, blagdane i pučke fešte za razdoblje od četiri godine

23.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9978/39 pov. 60 m2 K.O. Split na predjelu Kile u Splitu
 

24.  Prijedlog Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada Splita za 2015. godinu – Plan postupanja

25.  Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2014. godini

26.  Izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita u 2014. godini

27.  Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2015. godinu

28.  Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2015. godine

29.  Prijedlog odluke o načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja

 

30.  Prijedlog zaključka o privođenju namjeni nekretnine Gradskog akvarija u Splitu

31.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2268 Z.U. 7195 K.O. Split, u naravi četverosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bosanska 11

32.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3239/2 Z.U. 5114 K.O. Split, u naravi stan površine 71,98 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Trg Mihovila Pavlinovića 7

33. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9978/39 pov. 60 m2 K.O. Split na predjlu Kile u Splitu

34.   Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/10 Z.U. 3349 K.O. Split, u naravi 79/138 dijela stana površine 137,85 m2 na III. katu zgrade u Splitu na adresi Trg Republike 1

35.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2331/2 Z.U. 1012 K.O. Split, u naravi dućan u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Pistura 3

36.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za ¼ dijela čest.zgr. 2545 Z.U. 1810 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Mihovilova širina 13

37.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2602/1 Z.U. 6881 K.O. Split, u naravi dvosoban stan površine 67,91 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Marmontova 2

38.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Muzeja grada Splita

39.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Marka Marulića“ Split

40.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

  

Napomena:

 

   Vijećnicima se dostavlja analiza zaprimljenih zahtjeva sukladno Zaključku Gradskoga vijeća Grada Splita sa 27. sjednice, a u povodu rasprave u svezi pokretanja postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna PUP-a Grada Splita i izmjena i dopuna GUP-a Splita:

Stručna analiza Prostornog plana uređenja Grada Splita

Stručna analiza Generalnog plana uređenja Grada Splita
Preslici poduzetničkih zahtjeva

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

 

 

mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.

 

 

 

 

    

Untitled

Archive