29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 09. 2015.

29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 09. 2015.

KLASA: 023-01/15-01/16

URBROJ: 2181/01-02-15-1

Split,  23. rujna 2015. godine

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

-       s v i m a -

 

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

30. rujna (srijeda) 2015. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

29. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori
Odgovori na vijećnička pitanja sa 28. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2.    Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice i nastavka 28. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

4.    Prijedlog odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana područja Dobri u Splitu

5.    Prijedlog odluke  o prometovanju cestovnog – turističkog vlaka na području Grada Splita

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

7.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

8.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

9.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

10.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

11.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu

12.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za siječanj – lipanj 2015. godine

13.  HNK "Hajduk" š.d.d Split – Financijski izvještaj za 2014. godinu zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora

14.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa Ugovora o osiguranju jamčevine broj 1487/2012 – (davanje jamstva HNK "Hajduk" za otplatu kredita)

15. Košarkaški klub „Split“ š.d.d. Split – Financijski izvještaj za 2014. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog revizora

16.  Prijedlog zaključka o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split i prihvaćanju Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

 

17.  Prijedlog zaključka o preuzimanju obveza po investicijskih projektima donošenjem investicijskog projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade Hrvatskog doma u Splitu s planom razvojnog programa investicije

18.  Izvješće o osnivanju Muzeja Domovinskog rata u Splitu

19.  Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora i osiguravanju sredstava za manifestaciju „Runjićeve večeri“

20.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu

21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih u trasi građevinske čestice br. 7.3 – Šoltanska ulica u Splitu

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9986/43 (nastala od osnovne čest.zem. 9986/14), K.O. Split, na predjelu Kman

23. Prijedlog rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

24.  Prijedlog rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

25. Prijedlog zaključka o konačnom prijedlogu sastava Urbane aglomeracije Split

26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040, čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, čest.zem. 3358/1/4, čest.zem. 4406/3 Z.U. 9266 i čest.zem. 4382/3/4/5 Z.U. 12606 sve K.O. Split, u naravi zgrada i zemljište u Dujmovači

27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4389/2 Z.U. 16245 čest.zem. 4380/1/3/4/5/6, čest.zem. 4383/1/4, čest.zem. 4386/1/2/3/4 sve Z.U. 7043, 896/1344, dijela čest.zem. 3358/2, 3359/2/3/5/6 sve Z.U. 5185 i čest.zem. 4396/3 Z.U. 20912 sve K.O. Split, u naravi zemljište u Dujmovači

28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 7806/1 i 7806/2 Z.U. 7637 K.O. Split, u naravi kuća s okućnicom u Splitu na adresi Meštrovićevo šetalište 102

29. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1806 Z.U. 1361 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Alješijeva 13

30.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1786 Z.U. 10279 K.O. Split, u naravi dvosoban stan na III. i IV. katu zgrade u Splitu na adresi Alješijeva 4

31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 762 Z.U. 70 K.O. Split, u naravi trosoban stan površine 82,64 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Obala Ante Trumbića 3

32.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split

33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Split

34.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

35. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika/ce Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

36.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članova Komisije za dodjelu javnih priznanja

37.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe

38.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

39.  Program rada popraćen financijskim planom Savjeta mladih Grada Splita za 2016. godinu

40.  Prijedlog zaključka o ispravci greške u Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

 

 

mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.