Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. prosinca 2019.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici: https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/19-01/33
URBROJ: 2181/01-09-01/7-19-1
Split, 12. prosinca 2019. godine

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA  - S V I M A -

Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15 i 11/18), sazivam za 19. prosinca (četvrtak) 2019. godine u 9,00 sati, 29. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Splita u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17, Split.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2020. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2020. godine s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2020. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

9. Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

10. Prijedlog Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području grada Splita za 2020. godinu

12. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2020. godinu

13. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

14. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

15. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Splita

17. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sanaciji odlagališta „Karepovac“ u Splitu

19. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu

20. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Splita

21. Prijedlog zaključka o prijenosu poslovnih udjela u Društvu UNIST Tehnološki park d.o.o. te dokapitalizacija društva

22. Prijedlog odluke o prihvaćanju rasporeda dijela dobiti Zračne luke d.o.o. Split za financijsku godinu 2018. sukladno poslovnom udjelu Grada Splita u Društvu

23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o financiranju izgradnje priključne prometnice na ulicu Vranjički put

24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta prijedloga Ugovora o financiranju izgradnje prometnica u sklopu DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice)

25. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

26. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2019. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2020. godini

27. Prijedlog rješenja za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split

28. Prijedlog rješenja za imenovanje ravnatelja Etnografskog muzeja u Splitu

29. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za rad s nacionalnim manjinama

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik i propise

31. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe

32. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za urbanizam

33. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 3247 upisane u Z.U. 9411 K.O. Split, 4. suvlasnički dio 45/90, oznaka zemljišta: kuća, dvor, anagrafske oznake Bihaćka 14, Split

34. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2025 upisane u Z.U. 2108 K.O. Split anagrafske oznake Nepotova 5, Split

35. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine sagrađene na čest.zgr. 2730/1, čest.zgr. 2730/3, čest.zgr. 2730/4 i čest.zgr. 2730/5 upisane u Z.U. 2361 K.O. Split 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) u naravi ½ stana na II. (drugom) katu površine 53,44 m2 položen u zgradi anagrafske oznake Stari Pazar 4, Split

36. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zem. 9555/4 upisane u Z.U. 12816 K.O. Split, 10. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10) cijeli XIII. (trinaesti) kat ukupne površine 268,81 m2 položen u zgradi anagrafske oznake Kralja Zvonimira 14, Split

37. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2671/2 upisane u Z.U. 2220 K.O. Split, 6. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) stan na I. (prvom) katu zgrade površine 137,70 m2 položen u zgradi anagrafske oznake Obale kneza Branimira 1, Split

38, Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 645 upisane u Z.U. 18214 K.O. Split, 1. suvlasnički dio 273/300 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) dijela u naravi troetažni stan, ukupne površine 186,01 m2 položen u zgradi anagrafske oznake Palmina 17, Split

39. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2251/1 upisane u Z.U. 8461 K.O. Split, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) stan na II. (drugom) katu zgrade anagrafske oznake Iza lože 4, Split

40. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 4596 upisane u Z.U. 4206 K.O. Split, 1. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) u naravi stana na II. (drugom) katu površine 61,02 m2 položenog u zgradi anagrafske oznake Morpurgova poljana 1, Split

41. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 685 i čest.zgr. 687/1 upisane kao Z.U. 2245 K.O. Split, 4. suvlasnički dio s neodređenim omjerom trosobni stan u prizemlju zgrade anagrafske oznake Trumbićeva obala 13

42. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

43. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2018. godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju

44. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2018. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split

45. Financijsko izvješće HNK Hajduk š.d.d. za 2018. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog revizora

46. Financijsko izvješće KK „Split“ s.d.d. za 2018. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog revizora

47. Izvještaj o radu Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita za 2018. godinu

48. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2018. godinu

49. Prijedlog Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić

Napomena:

Prijedlog kluba Pametno za uvrštavanje u dnevni red „Presuda u slučaju Knežević i plan za funkcioniranje Grada po izvršenju ovrhe“ proslijeđen Gradonačelniku radi pripreme izvješća, uvrstit će se kao dopuna dnevnog reda 29. sjednice nakon što se sastanu klubovi vijećnika dana 16. prosinca 2019. godine, te zauzmu stajalište na istu temu.

 

Napomena:

1. Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Splita može se dobiti na uvid u stručnim službama Odsjeka za rad Gradskoga vijeća.

2. Materijali uz točke 3., 29., 30., 31., 32. i 49. biti će naknadno dostavljeni.

Untitled

Archive