31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. i 27. siječnja 2016. godine

31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. i 27. siječnja 2016. godine


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
          GRAD SPLIT 
       GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/16-01/2
URBROJ: 2181/01-02-16-1
Split,  19. siječnja 2016. godine 


                                                                                                                                                                                    VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

  
  Na temelju  članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za 


26. i 27. siječnja (utorak i srijeda) 2016. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
31. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

  
            Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I    R E D 

Za 26. siječnja (utorak) 2016. godine


1. Vijećnička pitanja i odgovori
 
Odgovor na vijećničko pitanje sa 30. sjednice Gradskoga vijeća
 
2. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita  
  

3. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2016. godinu


4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za 2016. godinu  

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Splita


6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak

7. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova uklanjanja uginulih životinja  sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada  Splita za razdoblje od dvije godine


 

8. Prijedlog odluke o prometovanju cestovnog-turističkog vlaka na području grada Splita  - 2. čitanje


 

9.  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu


 

10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu


 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju investicije "Modernizacija rasvjete Grada Splita"   


 

12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 


 

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Splita


 

(13.1. Prilog izmjeni Odluke je Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – Revidirani investicijski program EKO Projekta 2015. (RIP 2015)  usvojen na sjednici Upravnog vijeća Agencije EKO Kaštelanski zaljev održanoj 21.12.2015., kao i na sjednici Skupštine društva "Vodovod i kanalizacacija" d.o.o. Split, održanoj 28.12.2015.)

 
14. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Splita
 
15. Prijedlog odluke  o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana

16. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik -Radoševac 
 
17. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za Trg hrvatske bratske zajednice u Splitu 
 
18. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja u Dujmovači

 

Za 27. siječnja (srijeda) 2016. godine

19. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine


 

20. Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita


 

21.  Prijedlog odluke o utvrđivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju od posebnog interesa za Grad Split 

 

22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza vezanih za rekonstrukciju dijela Vukovarske ulice – izgradnja dodatnog traka za isključivanje (os 1) i izgradnja pristupne ulice (os 2) sa pripadajućom infrastrukturom i prihvaćanju prijedloga tog Ugovora

23. Prijedlog zaključka o otkazivanju financiranja izgradnje dječjeg vrtića na lokaciji u Splitu, KILA 1 – u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje


 

24. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama čest.zem. 9933/25 pov. 346 m2, 9933/26 pov. 1898 m2, 9966 pov. 136 m2, 9967/1 pov. 97 m2, 996772 pov. 514 m2, 9967/8 pov. 457 m2, 9967/9 pov. 70 m2 i 9978/22 pov. 260 m2, sve K.O. Split, u obuhvatu gradskog groblja „Lovrinac“
25. Prijedlog zaključka o preuzimanju prava vlasništva zemljišta u obuhvatu gradskog groblja „Lovrinac“

26. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem.10024/55, čest. zem.10024/56 i čest. zem.10024/58, sve K.O. Split, na predjelu Brda u Splitu  
 
 
27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9394 Z.U. 11868 K.O. Split u naravi četiri poslovna prostora u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Zagrebačka 17

28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr.2363 Z.U. 11202 K.O. Split, u naravi stan površine 71,01 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Trogirska 6 
 
29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za  15/192 dijela čest. zem. 8173/1 Z.U. 17979 K.O. Split u naravi dio zgrade i dvora u Splitu na adresi Meštrovićevo šetalište 27  
 
30. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za  dio čest. zgr. 1193 Z.U. 1509, čest. zgr.1191 i čest. zgr.1194 Z.U. 2615 K.O. Split, u naravi ruševna zgrada i dvor u Splitu Čulića dvori  
 
31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za  1/5 dijela čest. zgr. 1954 i 1953 Z.U. 1974 K.O. Split u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Dioklecijanova 2  
 
32. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa na 152/100000 dijela čest. zem.6164/1 Z.U. 17229 K.O. Split, u naravi dvoiposoban stan  na II. katu zgrade u Splitu na adresi Terzićeva 11

33. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2761 Z.U. 1384 K.O. Split, u naravi peterosoban stan na I. katu zgrade u Splitu na adresi Zrinsko-Frankopanska 1  

34. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3239/2 Z.U. 5114 K.O. Split u naravi stan površine 71,98 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Mihovila Pavlinovića 7

35.Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2306 Z.U. 11169 K.O. Split u naravi 6/9 dijela stana na II. katu zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 9


36. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 340/2200 dijela čest.zgr. 1642 Z.U. 3513 K.O.  Split u naravi poslovni prostor površine 34,00 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Obala HNP 23

 

37. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9555/4 Z.U. 12816 K.O. Split, u naravi dvanaest soba sa sporednim prostorijama površine 267,00 m2 na IX. katu zgrade u Splitu na adresi Kralja Zvonimira 14           

 		

38. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola: 
  
38.1.    
Osnovne škole „BLATINE ŠKRAPE
38.2.     Osnovne škole „BOL“
38.3.     Osnovne škole „BRDA“
38.4.    Osnovne škole „DOBRI“
38. 5.    Osnovne škole „GRIPE“
38. 6.    Osnovne škole „KAMEN-ŠINE“
38. 7.   Osnovne škole „KMAN-KOCUNAR“
38. 8.    Osnovne škole „LUČAC“
38. 9.    Osnovne škole „MANUŠ"
38.10.   Osnovne škole „MARJAN“
38. 11.  Osnovne škole „MEJAŠI“
38. 12.  Osnovne škole „MEJE“          
38. 13. 
Osnovne škole „MERTOJAK“
38. 14.  Osnovne škole „PLOKITE“
38. 15.  Osnovne škole „POJIŠAN“
38. 16.  Osnovne škole „PUJANKI
38. 17. 
Osnovne škole „RAVNE NJIVE“
38. 18.  Osnovne škole „SKALICE“
38. 19.  Osnovne škole „SLATINE“
38. 20.  Osnovne škole „SPINUT“
38. 21.  Osnovne škole „SPLIT 3“
38. 22.  Osnovne škole „SRINJINE“
38.23.   Osnovne škole „STOBREČ“
38. 24.  Osnovne škole „SUĆIDAR“
38. 25.  Osnovne škole „TRSTENIK“
38. 26.  Osnovne škole „VISOKA“
38. 27.  Osnovne škole „ŽRNOVNICA“

 

39. Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva na području Grada Splita za 2014. godinu
 

40. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u Splitu

 

41.Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika „I u mom gradu Vukovar svijetli“

42. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu

 

43. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Etnografskog muzeja u Splitu

 


44. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za statut, poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o gradskim porezima 

 

  
 
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
 
 
mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.

 

 

P R I J E D L O G       D O P U N A

dnevnog reda:

 

 

"9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenog građevinskog zemljšta za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu"

 

 

"46. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu"

 

 

 

  
  Napomena:

 

      1.    Uz točku 38. dnevnoga reda  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola - vijećnici mogu izvršiti uvid u statute osnovnih škola na koje statute su predložene izmjene i dopune u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća

2.            Uz točku 43. dnevnoga reda: „Prijedlog za imenovanje ravnatelja Etnografskog muzeja u Splitu“ - vijećnici mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća

        

3.            Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu nije mogao biti uvršten u dnevni red, budući se Muzejsko vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu nije moglo sastati zbog bolesti pojedinih članova Vijeća, nego će se  sastati 20. siječnja. 2016., te će se o uvrštavanju točke u dnevni red, odlučiti na sjednici Gradskoga vijeća.

Prijedlog će se dostaviti zaključno sa 21. siječnja 2016. godine

 

         4. Uz točku 46. dnevnoga reda: „Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu“ - vijećnici mogu izvršiti uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u  Odsjeku za rad Gradskoga vijeća