31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. siječnja 2020.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

 

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita

4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

5. Prijedlog odluke o davanju u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita na području grada Splita za postavljanje kioska, štandova, štekata i pokretnih naprava

6. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području grada Splita

7. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Splita

8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu postavljanja reklamnih predmeta i natpisa na području grada Splita

9. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita

10. Prijedlog odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama grada Splita

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sanaciji odlagališta „Karepovac“ u Splitu

12. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o provedbi realizacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Karepovac u Splitu

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju i provođenju postupka izgradnje građevine proizvodno-poslovne namjene pogona Mostine trgovačkom društvu „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split

14. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih u trasi građevinske čestice br. 7.2. – Šoltanska ulica u Splitu

15. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem 9928/4 i na novoformiranoj čest.zem. 9928/9, obje K.O. Split

16. Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2020. godinu popraćen financijskim planom

17. Prijedlog za razrješenje dužnosti ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu

18. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu