34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18. srpnja 2016. godine

34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18. srpnja 2016. godine

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
   Splitsko-dalmatinska županija
               GRAD SPLIT
           GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/16-01/12
URBROJ: 2181/01-02-16-1
Split,  11. srpnja  2016. godine


 
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
s v i m a


  
      Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za


 
18. srpnja (ponedjeljak)  2016. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
34. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 
      Za sjednicu predlažem sljedeći


 
D N E V N I    R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 33. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice i nastavka 33. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o osnivanju Centra za autizam Split 
 
4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

6.    Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu

7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

8.    Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge

9.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača u Splitu

10.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split u 2015. godini

11.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
12.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
13.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Splitska obala“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
14.  Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Spalatum D.M.C. d.o.o. Split u 2015. godini 
 
15.  Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stanouprava“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
16.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
17.  Godišnje izvješće o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“  Split za 2015. godinu

18.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
19. Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu Trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split

20.  Prijedlog zaključka o usvajanju Osnova za izradu Plana restrukturiranja Trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split

21. Informacija o Postupcima vezanim za status i funkcioniranje društva Sportski grad TPN d.o.o. Split
 
22.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita

23.  Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu

24.  Prijedlog zaključka o razrješenju imovinskopravnih odnosa sa Kliničkim bolničkim centrom Split

25. Prijedlog zaključka o sklapanju Nagodbe u postupku određivanja naknade za oduzete nekretnine označene kao čest.zem. 2721/1 i čest.zem. 2721/4 , sve K.O. Split

26.  Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta na području Gripe uz Vukovarsku ulicu u Splitu, objavljenom 4. svibnja 2016. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ 
 
27.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 
28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 993 Z.U. 939 K.O. Split, u naravi stan na IV. katu zgrade u Splitu na adresi Kninska 1 
 
29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/1 i 956/6 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 91,00 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Ban Mladenova 4 i Varoški prilaz 2

30.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/6 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi stan površine 97,22 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Ban Mladenova 4
 
31.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Splita 
 
32.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskog vijeća 
 
33.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskog vijeća za proračun i financije 
 
34.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu javnih priznanja 
 
35.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za rad s nacionalnim manjinama 
 
36.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
37.  Prijedlog rješenja o određivanju imena Ulice 158. brigade Hrvatske vojske na predjelu Mejaši u Splitu

38.  Prijedlog rješenja o određivanju imena Ulice 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske na predjelu Mejaši u Splitu

39.  Prijedlog rješenja o formiranju trga u Splitu i obilježavanja imenom Svete Terezije Avilske

40.  Prijedlog rješenja o formiranju trga u Splitu i obilježavanja imenom žrtava fašizma

41.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Grada Splita

42.  Prijedlog o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća
 
 
 
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

  
   

USVOJENI DNEVNI RED 34. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 


1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 33. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice i nastavka 33. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

4.    Prijedlog odluke o osnivanju Centra za autizam Split 
 
5.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita

6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

7    Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu

8.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

9.    Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge

10.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača u Splitu

11.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split u 2015. godini

12.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
13.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
14.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Splitska obala“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
15.  Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Spalatum D.M.C. d.o.o. Split u 2015. godini 
 
16.  Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stanouprava“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
17.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
18.  Godišnje izvješće o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“  Split za 2015. godinu

19.  Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split u 2015. godini 
 
20. Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu Trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split

21.  Prijedlog zaključka o usvajanju Osnova za izradu Plana restrukturiranja Trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split

22. Informacija o Postupcima vezanim za status i funkcioniranje društva Sportski grad TPN d.o.o. Split
 
23.  Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu

24.  Prijedlog zaključka o razrješenju imovinskopravnih odnosa sa Kliničkim bolničkim centrom Split

25. Prijedlog zaključka o sklapanju Nagodbe u postupku određivanja naknade za oduzete nekretnine označene kao čest.zem. 2721/1 i čest.zem. 2721/4 , sve K.O. Split

26.  Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta na području Gripe uz Vukovarsku ulicu u Splitu, objavljenom 4. svibnja 2016. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ 
 
27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 993 Z.U. 939 K.O. Split, u naravi stan na IV. katu zgrade u Splitu na adresi Kninska 1 
 
28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/1 i 956/6 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 91,00 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Ban Mladenova 4 i Varoški prilaz 2

29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/6 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi stan površine 97,22 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Ban Mladenova 4 
 
30.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Splita 
 
31.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskog vijeća 
 
32.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskog vijeća za proračun i financije 
 
33.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu javnih priznanja 
 
34.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za rad s nacionalnim manjinama 
 
35.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
36.  Prijedlog o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

37.   Imenovanje predsjednika Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike

 

38. Izvješće o radu Vijeća za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

      - Popis koncesijskih odobrenja za 2014. godinu
      - Popis koncesijskih odobrenja za 2015. godinu
      - Popis koncesijskih odobrenja za 2016. godinu

  
   
NAPOMENA:
-       Ukoliko se ne odrade sve točke dnevnoga reda 34. sjednice, ista će se nastaviti 19. srpnja (utorak) 2016., u 9,00 sati