Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

36. sjednica Gradskoga vijeća - zajednička sjednica Grada Splita i Senata Sveučilišta u Splitu - 14. prosinca 2016.

36. sjednica Gradskoga vijeća - zajednička sjednica Grada Splita i Senata Sveučilišta u Splitu - 14. prosinca 2016.

KLASA: 023-01/16-01/14
URBROJ: 2181/01-09-02/01-16-4
Split, 07. prosinca 2016. godineVIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
-       s v i m a –


 
SVEUČILIŠTU U SPLITU
SENATU SVEUČILIŠTA


  
            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 26/15), sazivam za


 
14.  prosinca (srijeda) 2016. godine u 9,00 sati
U ZGRADI TRI FAKULTETA – Veliki amfiteatar, Ruđera Boškovića 33, Split
36.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA -


 
Z A J E D N I Č K A    S J E D N I C A
GRADA SPLITA I SENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
na temu:


 
„Suradnja Grada Splita i  Sveučilišta u Splitu“


 
Za sjednicu predlažem sljedeći


 
DNEVNI RED:


1.Trenutno stanje Sveučilišta u Splitu – usporedba s drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj
 
1.1. Izvješće rektora Sveučilišta u Splitu, prezentacija će se vršiti u powerpointu:
(sastanci predsjednika Vlade RH: A. Plenkovića,       T. Oreškovića  i       Z. Milanovića sa
Upravom Sveučilišta u Splitu, posjet delegacije Penn State Splitu,    Thomas Reuter – kratki pregled  istraživanja utjecaja Sveučilišta u Splitu)
 
Prilozi:
1.1. Statut Sveučilišta u Splitu
1.2. Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Splitu
1.3. Pravilnik o nastavnim bazama Sveučilišta u Splitu
1.4. Strategija 2015. – 2020.
1.5. Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2016. 
 
2.  Suradnja Grada Splita i Sveučilišta u Splitu
 
2.1. Informacija rektora Sveučilišta u Splitu
2.2. Informacija Gradonačelnika o odnosima između Grada Splita i Sveučilišta u
       Splitu
 
Prilozi:
Pisana informacija gradonačelnika
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Splita 
(prezentacija će se vršiti u powerpointu)
 
3. Sveučilišni kampus Visoka – problematika imovinsko-pravnih odnosa
 
3.1. Informacija rektora Sveučilišta u Splitu
3.2. Informacija gradonačelnika
 
Prilog: 
Master karta Kampusa – sa označenim vlasništvom čest.zem. -
(prezentacija će se vršiti u powerpointu)
 
Prilozi:
3.1. Zahtjev Sveučilišta u Splitu za Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Splita
3.2. Zahtjev Sveučilišta u Splitu za Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Splita 
  
 
4. Komunalni doprinos
Prilozi raspravi:
4.1.  Rješenja o ovrsi Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita (KLASA: UP/I – 415-01/16-21/00003, URBROJ: 2181/01-11-00/01-16-0001 do 0003 od 27.5.2016.)
4.2. Rješenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Županije Splitsko-dalmatinske, KLASA: UP/II 363-03/16-03/00077; /00078; /00079 od 10. listopada 2016. 
4.3. Dopis Upravnog odjela za financije Grada Splita - Sveučilište u Splitu u svezi dostave dokumentaciej o izgradnji prometnica i javnih površina unutar Sveučilišnog kampusa
4.4. Izvadak iz Nalaza Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Split, o obavljenoj reviziji Sveučilišta u Splitu za 2015.
4.5. Rješenje o osnivanju i imenovanju Radne grupe za rješavanje odnosa sa Sveučilištem u Splitu
4.6. Tužbe Grada Splita radi poništavanja rješenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Županije splitsko-dalmatinske, (KLASA: UP/II 363-03/16-03/00077; /00078; /00079 od 10. listopada 2016.)
4.7. Žalbe Sveučilišta u Splitu protiv Rješenja o ovrsi Grada Splita, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo (KLASA: UP/I-415-01/16-21/00001; /00002; 00003; URBROJ: 2181/01-11-00/01-16-0001 od 27. 5. 2016.

 

 


 
 
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
 
 
mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

  
 
Dostaviti:
Gradonačelniku, ovdje
 
 
Napomena:
-       Sjednici će nazočiti članovi Senata Sveučilišta u Splitu 

 

Untitled

Archive