Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

37. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. i 21. 09. 2020.

NAPOMENA: Materijale za 37. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/20-01/12
URBROJ: 2181/01-09-01/6-20-3
Split, 07. rujna 2020. godine

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A -

 

 

Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

 

 

14. rujna (ponedjeljak) i 21. rujna (ponedjeljak)  2020. godine s početkom u 09,00 sati

 

37. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
   
 2. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
   
 3. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita
   
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Gradskog kotara Spinut u Splitu
   
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ Split
   
 6. Prijedlog odluke o namjeni korištenja objekta „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu
   
 7. Prijedlog pravilnika o besplatnom smještaju roditelja/skrbnika/udomitelja djece na liječenju i rehabilitaciji u objektu „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu
   
 8. Prijedlog pravilnika o besplatnom smještaju bivših korisnika Dječjeg doma Maestral Split, odnosno mladih u dobi iznad 21 godine koji izlaze iz sustava socijalne skrbi u objektu „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu
   
 9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030. godine
   
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita 2020.-2030. godine“
   
 11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na provođenje Odluke o kreditnom zaduženju TD Parkovi i nasadi d.o.o. Split u Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb
   
 12. Prijedlog zaključka o davanju jamstva za ispunjenje Sporazuma o Sufinanciranju projekta natkrivanja otvorenog bazena Športskog društva „Jadran“ u Splitu u 2020. godini u obliku bankovne zadužnice Središnjem državnom uredu za šport
   
 13. Prijedlog Zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zem. 9555/4 Z.U. 12816 K.O. Split, 8. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), 12 (dvanaest) soba sa sporednim prostorijama na IX. (devetom) katu, u površini 267,00 m2, zgrade anagrafske oznake Kralja Zvonimira 14, Split
   
 14. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 755/2 Z.U. 710 K.O. Split, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), anagrafske oznake Bukovčeva 10, Split
   
 15. Prijedlog Zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2545 Z.U. 1810 K.O. Split, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), dućan ispod čest.zgr. 2545, u naravi poslovni prostor površine 16 m2, u prizemlju zgrade anagrafske oznake Mihovilova širina 13, Split
   
 16. Prijedlog zaključka o odricanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zem. 9747/23 Z.U. 10222 K.O. Split, 24. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24), u naravi stan na I. (prvom) katu zgrade anagrafske oznake Bijankinijeva 4, Split
   
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova održavanja javnih nužnika na području Grada Splita sa Trgovačkog društva „FACULET“ d.o.o. Split na Obrt za usluge „FACULET“, Žrnovnica
   
 18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita
   
 19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu označenom kao čest.zem. 9946/1, 9946/2, 9946/4, 9946/5, 9946/6, 9946/14, 9946/16, 9946/17, sve K.O. Split
   
 20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 10000/4 K.O. Split, površine 7 m2 (nastala od čest.zem. 10000/1 K.O. Split)
   
 21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9939/1 i na novoformiranoj čest.zem. 10402/54, obje K.O. Split
   
 22. Izvješće o stanju sigurnosti u Gradu Splitu
   
 23. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
   
 24. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
   
 25. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2020. godinu
   
 26. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 27. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 28. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2020. godinu
   
 29. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2020. godinu
   
 30. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 31. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
   
 32. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2020. godinu
   
 33. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I. – VI. 2020.
   
 34. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
   
 35. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2019. godinu
   
 36. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2019. godinu
   
 37. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi s izvješćem o radu ustanova u kulturi u 2019. godini
   
 38. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2019. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split
   
 39. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2019. godini
   
 40. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Lovrinac“ d.o.o. u 2019. godini
   
 41. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. u 2019. godini
   
 42. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o. u 2019. godini
   
 43. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Split parking“ d.o.o. u 2019. godini
   
 44. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „SPALATUM D.M.C.“ d.o.o. turistička agencija u 2019. godini
   
 45. Godišnji izvještaj o poslovanju gradskog trgovačkog društva Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. Split u 2019. godini
   
 46. Godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split za 2019. godinu
   
 47. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. u 2019. godini
   
 48. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. u 2019. godini
   
 49. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. u 2019. godini
   
 50. Izvješće o uspostavi održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita za razdoblje listopad 2019. – siječanj 2020. godine, te za razdoblje veljača-lipanj 2020. godine 
   
 51. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
   
 52. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
   
 53. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu
   
 54. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Domovinskog rata Grada Splita
   
 55. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu
   
 56. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Socijalnog vijeća Grada Splita
   
 57. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Splita 
   
 58. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
   
 59. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
   
 60. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o potpori od strane Grada Splita između Grada Splita „Vodovoda i kanalizacije“ d.o.o. Split i Europske banke za obnovu i razvoj

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić

 

 

NAPOMENA:

 1. Materijali za točke 53., 56. i 57. biti će naknadno dostavljeni

 

Untitled

Archive