Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

37. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. i 20. prosinca 2016. godine

37. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. i 20. prosinca 2016. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

Gradsko vijeće

 

KLASA: 023-01/16-01/18

URBROJ: 2181/01-09-02/06-16-1

Split, 9. prosinca 2016. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- s v i m a -

 


 

   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za


 
19. i 20. prosinca (ponedjeljak i utorak) 2016. godine u 9,00 sati


 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


 
37. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 


 
Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 35. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


2.    Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice  i zapisnika sa nastavka 35. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3.    Prijedlog zaključka o organiziranju djelatnosti institucionalne palijativne skrbi u gradu Splitu


4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita


5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2016. godinu


6.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2016. godinu
 
 
7.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini


8.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2016. godinu


9.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2016. godinu


10.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2016. godinu


11.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2016. godinu


12.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za  2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu


13.  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu


14.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2016.


15.  Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu


16.  Prijedlog Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2017. godinu projekcijom za 2018. i 2019. godinu


17.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini


18.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2017. godinu


19.  Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017.godinu


20.  Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2017. godinu


21.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. godinu


22.  Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2017. godinu 
 
23.  Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2017. godinu


24.  Prijedlog proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu


25.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu


26.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita 


27.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskih listama grupe birača za 2017. godinu


28.  Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „GRAD“ („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/13) od 27. ožujka 2013. godine


29.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita


30.  Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području grada Splita – inicijativa vijećnika


31.  Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Splita za 2017. godinu – radi davanja primjedbi i prijedloga


32.     Prijedlozi zaključaka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita:
32.1.  Prijedlog zaključka o prodaji ruševnog objekta na adresi Alješijina 11, površine 89,76 m2
32.2.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita na adresi Poljana kraljice Jelene 1
32.3.  Prijedlog zaključka o prodaji poslovnog prsotora na adresi Vukovarska 83, površine 133,83 m2
32.4.  Prijedlog zaključka o prodaji poslovnog prostora na adresi Kralja Tomislava 6, površine 149,93 m2

32.5.  Prijedlog zaključka o prodaji dijela poslovne zgrade u Splitu, Nodilova 1
32.6.  Prijedlog zaključka o prodaji poslovnog prostora u Splitu, Domilijina 8

32.7.  Prijedlog zaključka o prodaji dijela poslovne zgrade u Splitu, Mihovilova širina 1

32.8.Prijedlog zaključka o prodaji poslovnog prostora Šubićeva 3, II. kat, ukupne površine 152,65 m2 
  
33.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 957/19 Z.U. 4527 K.O. Split u naravi stan površine 43,31 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Marmontova 1


34.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9818/1 Z.U. 14270 K.O. Split, u naravi stan površine 103,25 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 1


35.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 957/20 P.U. 14120 K.O. Split, u naravi stan površine 85,00 m2 označen brojem 2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Trg Republike 2


36.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2667/1 Z.U. 9652, 6/8 dijela čest.zgr. 2667/3 Z.U. i čest.zgr. 2667/5 Z.U. 1811 sve K.O. Split, u naravi trosoban stan na I. katu i dvorište zgrade u Splitu na adresi Plinarska 23


37.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2104 Z.U. 11187 K.O. Split, u naravi stan površine 26,30 m2 na I. katu, stan površine 24,30 m2 na II. katu i stan površine 26,30 m2 na III. katu zgrade u Splitu na adresi Dominisova 13


38.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2602/4 Z.U. 4720 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 60,90 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Ilićev prolaz 3


39.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2912 Z.U. 3298 K.O. Split u naravi stan površine 68,64 m2 označen brojem 5 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Zagrebačka 9


40.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1586/1 Z.U. 10247 K.O. Split, u naravi stan površine 57,00 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Radovanova 6


41.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o energetskom učinku, br. 33-09-ENUČ-2016

 

42.  Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita


43.  Inicijativa za osnivanje Muzeja športa grada Splita


44.  Informacija o stanju sigurnosti u gradu Splitu


45.  Informacija o utvrđivanju administrativne granice grada Splita


46.  Davanje suglasnosti na Gradski program za mlade  Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine


47.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2015. godinu


48.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana/ice Muzejskog vijeća Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split


49.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split

 
50.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split


51.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova/ica Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita


52.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog vijeća Muzeja Grada Splita

 

 


  
PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

DOPUNA DNEVNOGA REDA:

 

2a. Usmena informacija Gradonačelnika - Izvješće o događajima vezanim za Spaladium arenu

53. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Akcijskog plana podrške Grada Splita razvoju Sveučilišta u Splitu

54.    Prezentacija web stranice programa inicijativa da Izmjene i dopune GUP- a budu dostupne građanima  


Napomena:  
1.    Uz točku 32. dnevnoga reda - Prijedlozi zaključaka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita – budući prijedlozi za prodaju nekretnina ne sadrže skenirane procjene nekretnina zbog tehničkih problema (nemogućnost skeniranja na kojima su žigovi, na uvidu su vijećnicima u stručnoj službi Odsjeka za rad Gradskoga vijeća)


2.    Materijali koji nisu dostavljeni, biti će naknadno dostavljeni
 
 

Untitled

Archive