37. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Spaladium Areni

37. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Spaladium Areni 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/22
URBROJ: 2181/01-02-12-2
Split, 26. listopada  2012. godine
 
 
    VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 )sazivam za 

05. studenoga  (ponedjeljak) 2012.  godine u  9,00 sati  
u zgradi Gradske uprave Grada Splita (Banovina),
u vijećnici, Branimirova obala 17/II. u Splitu

 
37. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA_GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA O SPALADIUM ARENI 


P
REDSJEDNICA
Gradskoga vijeća: 

Nevenka Bečić

 
Napomena : Poziv je upućen svim predstavnicima javnog i
privatnog partnerstva kao i ostalim sudionicima Projekta 
 
Kao podloga za raspravu je već dostavljena Informacija
o stanju Projekta JPP Spaladium centra u Lori