Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

38. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 20. prosinca 2016. godine

38. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 20. prosinca 2016. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK 
KLASA: 023-01/16-01/19
URBROJ: 2181/01-09-02/01-16-1
Split, 20. prosinca 2016. godine 

   
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 - s v i m a -

Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za


  
 20. prosinca (utorak) 2016. godine
(održat će se nakon završetka 37. sjednice)
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
38. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 
D N E V N I    R E D


 
1. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Grada Splita za prvo tromjesečje 2017. godine


2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskih listama grupe birača za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 03. 2017. godine

3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 
 
4. Usmena informacija Gradonačelnika o ponudi Odvjetničkog društva Lubina i dr. 


  

 PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća
 
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

Untitled

Archive