4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 11. i 12. rujna 2017. godine

4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 11. i 12. rujna 2017. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/17-01/14
URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-2
Split, 4. rujna 2017. godine


 
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


  
   Na temelju članka 84. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za


11. i 12. rujna  (ponedjeljak i utorak) 2017. godine u 9,00 sati


u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17/II u Splitu


4. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

 

     Za  sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D


1.            Vijećnička pitanja i odgovori
               Odgovori na vijećnička pitanja (koja pitanja su postavljena posredstvom Predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita)

2.            Usvajanje zapisnika sa 2. konstituirajuće sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
               i 3. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.            Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
 
4.            Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2017. godinu 
 
5.            Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 
 
6.            Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2017. godinu 
 
7.            Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017. godinu

8.            Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2017. godinu 
 
9.            Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. godinu 
 
10.         Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za  2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

11.         Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2017. godinu

12.         Prijedlog proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa Projekcijama za 2017. i 2018. godinu
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - opći dio
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - račun prihoda i rashoda i način financiranja
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - po programskoj klasifikaciji
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - nacionalne manjine
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - ustanove u kulturi i Javna ustanova za upravljanje Park šumom "Marjan"
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - predškolski odgoj
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - osnovno školstvo
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - Javna ustanova "Športski objekti"
             Prijedlog proračuna za 2017. - 2019. - Javna vatrogasna postrojba Grada Splita
 
13.         Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2017. godinu

14.         Prijedlozi rješenja o imenovanju/izboru radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Splita:

14.1.      Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik

14.2.      Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

14.3.      Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita

14.4.      Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe

14.5.      Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama

14.6.      Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

14.7.      Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike

14.8.      Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za suradnju s mladima

14.9.      Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za urbanizam

14.10.   Prijedlog rješenja o izboru Socijalnog vijeća Grada Splita

14.11.   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

14.12.   Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za javna priznanja

14.13.   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

14.14.   Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

14.15.   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru 
 
15.         Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Splita za razdoblje od 17. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

16.         Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi

17.         Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

18.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

19.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak

20.         Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Slit – tehnička pomoć ITU PT“

21.         Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu
21.1.      Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - opći dio
21.2.      Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - račun prihoda i rashoda i račun financiranja po   izvorima financiranja
21.3.       Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - po ekonomskoj klasifikaciji
21.4.       Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - rashodi po organizacijskoj klasifikaciji
21.5.       Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
21.6.       Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - konsolidacijski izvještaj
21.7.       Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu - Bilješke uz konsolidacijski izvještaj  

          

22.         Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine
22.1.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - OPĆI DIO
22.2.       Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - račun prihoda i rashoda i račun financiranja
22.3.       Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u periodu 1-6.2017.
22.4.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji u periodu 1-6.2017.
22.5.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u periodu 1-6.2017.
22.6. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u periodu 1-6.2017. - Odluka o privremenom financiranju za 1-3.2017.
22.7. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - referentna stranica 1-6.2017.-Grad.
22.8. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - Financijski izvještaj Grad 1-6.2017.
22.9. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - referentna stranica 1-6.2017.-konsolidacija
22.10. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine - Konsolidirani financijski izvještaj 1-6.2017.


23.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split u 2016. godini

24.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split
u 2016. godini


25.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o. Split u 2016. godini

26.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split
u 2016. godini


27.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Stano-uprava“ d.o.o. Split  u 2016. godini

28.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Split u 2016. godini

29.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split u 2016. godini

30.         Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Split parking“ d.o.o. Split u 2016. godini

31.         Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva  SPALATUM D.M.C. d.o.o. Split ZA 2016. godinu

32.         Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenog građevinskog za 2016. godinu

33.         Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2016. godinu

34.         Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini s izviješćima o radu ustanova u kulturi:
 
34.1.      Muzej grada Splita

34.1.2.   Konačno revizorsko izvješće i Plan djelovanja

34.2.      Etnografski muzej Split

34.3.      Hrvatski pomorski muzej Split

34.4.      Prirodoslovni muzej i ZOO vrt Split

34.5.      Galerija umjetnina Split

34.6.      Gradska knjižnica „Marka Marulića“ Split

34.7.      Hrvatsko narodno kazalište Split

34.8.      Gradsko kazalište lutaka Split

34.9.      Gradsko kazalište mladih Split

34.10.   Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

34.11.   Multimedijalni kulturni centar Split

34.12.   Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

 
35.         Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016. godini s izviješćima o radu ustanova u predškolskom odgoju:

35.1.      Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split

35.2.      Dječji vrtić GRIGOR VITEZ Split

35.3.      Dječji vrtić MARJAN Split

35.4.      Dječji vrtić RADOST Split 
 
36.         Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi za 2016. godinu 
 
37.         Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“

38.         Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita u 2016. godini

39.         Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2016. godini

40.         Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2017. godinu

41.         Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2017. godini

42.         Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranim čest.zem. 9945/11 pov. 243 m2 i čest.zem. 9945/12 pov. 71 m2 (obje nastale od osnovne čest.zem. 9945/5), K.O. Split na predjelu Žnjan

43.         Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.1040/52 pov.28.m²  i čest zem. 1040/53 pov 14 m², obje K.O. Split na predjelu GK Žnjan u Splitu

44.         Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10001/4 pov. 28 m² (katastarske oznake čest.zem.13649/3  K.O. Split, na predjelu gradskog kotara Mejaši u Splitu

45.         Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu

46.         Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/15 Z.U. 15036 K.O. Split, u naravi stan površine 39,09 m2 označen brojem 1 na visokom prizemlju zgrade u Splitu  na adresi Marmontova 5

47.         Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3239/2 Z.U. 5114 K.O. Split, u naravi stan površine 69,40 m2 označen brojem 17 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Trg Mihovila Pavlinovića 8

48.         Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskoga kazališta lutaka Split za razdoblje od 2018. do 2021. godine

49.         Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta za razdoblje od 2018. do 2021. godine

50.         Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

51.         Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

52.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća K.K. Split s.d.d. Split za 2016. godinu s Izvješćem neovisnog revizora

53.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća HNK „Hajduk“ s.d.d. Split za 2016. godinu s Izvješćem neovisnog revizora

54.         Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Marjan“ Split

55.         Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Plokite“ Split

56.         Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Skalice“ Split

57.         Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Sućidar“ Split


 
PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća


  Jure Šundov


  
D O P U N E
DNEVNOGA REDA 4. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

58. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama vijećnica, vijećnika i predsjednice/ka Gradskoga vijeća Grada Splita koje ostvaruju u obnašanju vijećničkih dužnosti

59. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije sa područja Grada Splita