Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 28. i 29. ožujka 2017. godine

41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 28. i 29. ožujka 2017. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/17-01/04
URBROJ: 2181/01-09-02/06-17-1
Split, 21. ožujka 2017. godine 
 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 


   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('“Službeni glasnik Grada Splita“ 26/15), sazivam za 


28. i 29. ožujka  (utorak i srijeda ) 2017. godine u 9,00 sati 


u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II u Splitu 


41. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 


      Za sjednicu predlažem sljedeći 


D N E V N I    R E D 


Za 28. ožujka (utorak) 2017. godine
 
 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 39. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


2.    Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
       40. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac

      > Programska osnova za Izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik - Radoševac

4.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

      > Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita
      > Izvješća o javnim raspravama
      > Strateška studija o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

5.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Splita

      > Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Splita
      > Izvješće o javnoj raspravi

6.    Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Grada Splita za životno djelo za 2016. godinu – prof. emeritusu dr.sc. Ivi Banoviću, dr.med


7.    Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2016. godinu – Dragi Štambuku, dr.med.


8.    Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2016. godinu – Feđi Klariću


9.    Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2016. godinu – Ani Lešina


10.  Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2016. godinu – Športskom savezu invalida Grada Splita


11.  Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2016. godinu – Udruzi MOST

 

6. - 11. Jedinstveno obrazloženje i popis prijedloga za dodjelu nagrada Grada Splita za 2016. godinu - za životno djelo, osobna i skupna nagrada
  
 
Za 29. ožujka (srijeda) 2017. godine
 
 
12.  Prijedlog odluke o gradskim porezima


13.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu


14.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi realizacije projekta „hospicij Matošić“ u Splitu, predio Brnik


15.  Prijedlog zaključka o djelomičnom poništenju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Splita od 29. 1. 2017.
 
 
16.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Splita – Nodilova 1


17.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Splita –Šubićeva 3


18.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Splita–Mihovilova širina 1


19.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Splita –Domilijina 8


20.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Splita – Alješijina 11


21.  Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu


22.  Prijedlog Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2017. godinu projekcijom za 2018. i 2019. godinu


23.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini


24.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2017. godinu


25.  Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017.


26.  Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2017. godinu


27.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. godinu


28.  Prijedlog proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu


29.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu


30.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskih listama grupe birača za razdoblje od 1. travnja 2017. do donošenja Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


31.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnog nužnika „Pistura“ na području Grada Splita


32.  Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja kolničkih površina nerazvrstanih cesta na području Grada Splita sa pratećom prometnom signalizacijom za razdoblje od šest (6) mjeseci


33.  Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona I


34.  Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona II


35.  Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nogostupa nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina sa pratećom urbanom opremom na području Grada Splita za razdoblje od šest (6) mjeseci


36.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9818/1 Z.U. 14270 K.O. Split u naravi stan površine 75,75 m2 na V. katu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 2


37.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2327 Z.U. 16339 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 17,00 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Cosmijeva 7


38.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2528, 1840 i 1792 Z.U. 15610 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 151,12 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Mihovilova širina 1


39.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2381 i 2382 Z.U. 414 K.O. Split u naravi stan površine 79,43 m2 označen brojem 1 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Domaldova 3


40.  Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Splitu u 2017. godini


41.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine


42.  Izvješće o radu Savjeta mladih za 2016. godinu


43.1.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ BLATINE- ŠKRAPE Split


43.2.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole BOL Split


43.3.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ BRDA Split


43.4.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ DOBRI Split


43.5.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ  GRIPE Split


43.6.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ KAMEN ŠINE Split


43.7.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ KMAN – KOCUNAR Split


43.8.     Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ LUČAC Split


43.9. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ MANUŠ Split


43.10. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ MEJAŠI Split


43.11.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ MEJE Split


43.12.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ MERTOJAK Split


43.13.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ POJIŠAN Split


43.14.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ PUJANKE Split


43.15.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ RAVNE NJIVE Split


43.16.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ SLATINE Split


43.17.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ SPINUT Split


43.18.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ SPLIT 3 Split


43.19.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ SRINJINE Split


43.20.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ TRSTENIK Split


43.21.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta OŠ VISOKA Split


43.22.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ ŽRNOVNICA Split

PRIJEDLOG DOPUNE DNEVNOGA REDA

43.23.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ STOBREČ, Stobreč


44.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

45.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita
  

PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća
 
 
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur. 


NAPOMENA:
-       Uz točke 6. do 11. dostavlja se jedinstveno obrazloženje i popis prijedloga za dodjelu nagrada Grada Splita za 2016. godinu

Untitled

Archive