Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - 6. i 12. prosinca 2017. godine

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - 6. i 12. prosinca 2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće
 
KLASA: 023-01/17-01/32
URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-1
Split, 29. studenoga 2017. godine
  

  

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 


      Na temelju članka 84. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za


6. (srijeda)  i 12. (utorak) prosinca  2017. godine 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17/II u Splitu
 
5. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 
      Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D1.            Vijećnička pitanja i odgovori
               Odgovori na vijećnička pitanja sa 4. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2.            Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice i nastavka 4. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.           Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 
4.           Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 
5.           Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2018. godinu  s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 
6.           Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 
7.           Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 
8.           Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2018. godinu
 
9.           Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 
10.         Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za  2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
 
11.         Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2018. godinu 
 
12.         Prijedlog proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
 
13.         Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2018. godinu

14.         Prijedlog odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita

15.         Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

16.         Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita

17.         Prijedlog odluke o porezima Grada Splita

18.         Prijedlog odluke kojom se prihvaćaju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

19.         Prijedlog odluke o ustanovljavanju površine izvan lovišta na području Grada Splita

20.         Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

21.         Prijedlog odluke o financiranju nabave devet (9) rabljenih gradskih zglobnih niskopodnih autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita

22.         Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina

23.         Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu

24.         Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja trgovačkom društvu „SPLIT PARKING“ d.o.o. Split za poduzimanje radnji na izradi projekata izgradnje javnih parkirališta (javnih garaža) na području Grada Splita

25.         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu

26.         Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

27.         Prijedlog zaključka o dodjeli sedam (7) dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Splita

28.         Prijedlog odluke o davanju jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Splita

29.         Prijedlog odluke o davanju pet (5) koncesija za obavljanje poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Splita

30.         Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti za 2018. godinu

31.         Prijedlog zaključka o priznavanju kapitalnih investicijskih ulaganja izvršenih od strane HNK Hajduk s.d.d. na sportskom objektu Gradski stadion „Poljud“

32.         Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa br. 1 Ugovora o ulaganju Košarkaški klub „Split“ s.d.d. u razdoblju od 2016.-2019., (KLASA: 022-05/15-01/801) od 3. kolovoza 2015.

33.         Prijedlog odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru Park-šume Marjan

34.         Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Splita za razdoblje 2017.-2019. godine

35.         Prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine

36.         Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja

37.         Prijedlog zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja u svrhu izgradnje pretovarne stanice, na predjelu Karepovca u Splitu

38.         Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2017.godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2018. godini

39.         Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Splita za razdoblje od 2018. do 2022. godine

40.         Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2018. godinu 
 
41.         Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2023 P.U. 9554 K.O. Split, u naravi stan površine 46,43 m2 označen brojem 10 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Carrarina poljana  4

42.         Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 959/4, čest.zem. 8971/3 i 8971/5 Z.U. 16826 K.O. Split u naravi dvije zgrade i dvor u Splitu na adresi Tončićeva 6

43.         Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9164/1 Z.U. 5633 K.O. Split, u naravi stan površine 121,87 m2 označen brojem 11 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Kliška 29

44.         Davanje suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2018. godinu popraćen financijskim planom

45.         Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita

46.         Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

47.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Vijeća u kulturi za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost

48.         Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost

49.         Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za film i medijsku djelatnost

50.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

51.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

52.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih u Splitu

53.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih u Splitu

54.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu

55.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu

56.         Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za urbanizam

57.         Prijedlog  rješenja o dopuni Rješenja o izboru Socijalnog vijeća Grada Splita

58.         Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita

59.         Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za javna priznanja

60.         Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

61.         Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

62.         Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

63.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu

64.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu

65.         Prijedlog rješenja o razrješenju Muzejskog vijeća Muzeja Grada Splita

66.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja Grada Splita

67.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta

68.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta

69.         Prijedlog rješenja o razrješenju Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split

70.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split

71.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Muzejskog vijeća Galerije umjetnina u Splitu

72.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Galerije umjetnina u Splitu

73.         Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Marka Marulića“

74.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Marka Marulića“

75.         Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split

76.         Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split

77.         Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split

78.         Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta lutaka Split

79.         Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za statut, poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi

80.         Izvješće Multimedijalnog kulturnog centra Split za 2016. godinu

 

81.         MOST-nezavisnih lista: Prijedlog zaključka o zauzimanju stava kojim se Gradsko vijeće Grada Splita protivi predloženim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
  

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Jure Šundov, v.r.
 
  
  


Napomena:
-       Dana 6. prosinca 2017. godine odradit će se prijedlozi sa zaključno 20. točkom dnevnoga reda, a preostale točke od 21. točke zaključno sa 81. točkom dnevnoga reda u nastavku sjednice dana 12. prosinca 2017. godine
-       Materijali uz točke od 50. do 76. dnevnoga reda, biti će dostavljeni naknadno

Untitled

Archive