7. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 31. siječnja 2018. godine

7. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 31. siječnja 2018. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/18-01/02
URBROJ: 2181/01-09-02/01-18-1
Split, 24. siječnja 2018. godine 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

  
   Na temelju članka 84. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za


31. (srijeda)  siječnja 2018. godine 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17/II u Splitu
 
7. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

  
    Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D


1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 5. sjednice Gradskoga vijeća


2.    Usvajanje zapisnika sa:
      - 5. sjednice Gradskoga vijeća
      - nastavka 5. sjednice Gradskoga vijeća
      - 6. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3.    Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita


4.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac


5.   Prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita za razrješenje ravnateljice Muzeja grada Splita


6.    Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split


7.    Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

 
8.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3231/2 Z.U. 14498 K.O. Split i to baš prvi, drugi, treći kat s nadgrađem i južni dio prizemlja (u stubištu lijevi ulaz) u površini 113,27 m2, čest.zem. 9174/5 i čest.zgr. 3231/3 Z.U. 13517 K.O. Split i ½ dijela čest.zem. 9174/2 Z.U. 13518 K.O. Split u naravi dio zgrade i dvorište u Splitu na adresi Livanjska 5


9.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854 K.O. Split, u naravi stan površine 79,35 m2 označen brojem 3 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 12


10.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe


11.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo


12.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike


13.  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike


14.  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama


 
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća   
 
Jure Šundov