8. sjednica Gradskoga vijeća

8. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/09-01/74
URBROJ: 2181/01-02-09-1
Split, 11. prosinca 2009.


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

S V I M ANa temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  
 
18. prosinca (petak) 2009. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

8.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I   R E D

 

 

 

 

 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2010. godinu
4. Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
5. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2010. godinu
6. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2010. godinu
7. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2010. godinu
8. Prijedlog programa javnih potreba  u športu Grada Splita za 2010. godinu
9. Prijedlog programa javnih potreba  u kulturi Grada Splita za 2010. godinu
10. Prijedlog programa socijalne skrbi za 2010. godinu
11. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2010. godinu
12. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2010. godinu sa Projekcijama za 2011. i 2012. godinu
13. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2010. godinu
14. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Tenis centra i javnih sadržaja u Stobreču
15. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Stobreč
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita
17. Prijedlog rješenja o kupnji građevinskoga zemljišta potrebnog za izgradnju prometnice - priključak dijela Brnik na Vukovarsku
18. Problematika sanacije odlagališta "Karepovac" u Splitu
     17.1. Zaključak u svezi Programa aktivnosti na sanaciji odlagališta "Karepovac" u Splitu
     17.2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sanaciji odlagališta "Karepovac" u Splitu
19. Prijedlog odluke o produženju važenja obračunavanja namjenskih sredstava za potrebe financiranja gradnje programskih objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje
20. Prijedlog nagodbe o naknadi za oduzeto zemljište označeno kao čest. zem. 5095/1 K.O. Split obitelji Ugrin
21. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2010. godinu
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita
23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Splita
24. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita
25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita
26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite
27. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita
28. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije Gradskog vijeća Grada Splita za imena ulica i trgova i za spomenike
29. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije Gradskog vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita
30. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Splita
31. Prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita
32. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje odnosa između korisnika usluga opskrbe toplinskom energijom u sastavu "Blatine" Split i trgovačkog društva "HVIDRA" d.o.o. Split
33. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu
34. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu
35. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split
36. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split
37. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Split
38. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Split
39. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Športski objekti" Split
40. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Športski objekti" Split
41. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih u Splitu
42. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu
43. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ "MERTOJAK"
44. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "MERTOJAK"
45. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ "Žrnovnica"
46. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Žrnovnica"
47. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga za produženje roka važenja Ugovora o davanju prava korištenja športskog objekta Mala košarkaška dvorana sa pratećim nekretninama Košarkaškom klubu "Split" radi provedbe postupka preoblikovanja u športsko dioničko društvo KK "Split"
48. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora s društvom Hircus d.o.o. poslovni objekt i društveni sadržaji na lokaciji Stepinčeva ulica u Splitu
49. Izviješće u svezi Javnog natječaja za izbor intendanta HNK SplitPREDSJEDNICA

 

Gradskoga vijeća   
Nevenka Bečić


Napomena:
Materijali za točke od 24.-32. i 48.
Dnevnoga reda biti će naknadno dostavljeni