8. sjednica Gradskoga vijeća - 19. 12. 2013.

8. sjednica Gradskoga vijeća - 19.12.2013.

 

                        

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

 

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/12-01/37

URBROJ: 2181/01-02-13-1

Split,  12. prosinca 2013. godine

 

 

 VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

19. prosinca (četvrtak) 2013. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

8. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori
Pisani odgovori na vijećnička pitanja

2.    Usvajanje:
- Zapisnika 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
- Zapisnika sa nastavka 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2014. godinu

4.    Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2014. godinu

5.    Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2014. godinu

6.    Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2014. godinu

7.    Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2014. godinu

8.    Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2014. godinu

9.    Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu

10.  Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za   2014. godinu

11.  Prijedlog proračuna Grada Splita za 2014. godinu sa Projekcijama za 2015. i 2016. godinu
- Ukupni proračun 2014.-2016.
- Račun prihoda_rashoda i Račun financiranja 2014.-2016.
- Posebni dio proračuna 2014.-2016.
- Plan razvojnih programa za 2014.-2016.

12.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu

13. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti 

14.  Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Splita

15. Prijedlog zaključka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke pristupne prometnice (duljine 260 m) stambeno poslovnoj zoni na području Brnika s pripadajućom infrastrukturom

16.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10039/26 K.O. Split površine 107 m2

17.  Prijedlog zaključka o kupnji novoformirane čest.zem. 96/6 površine 300 m2, 96/18 površine 228 m2 i 96/15 površine 11 m2, sve K.O. Split

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9967/28 K.O. Split površine 123 m2

19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2418/1 Z.U. 2716 K.O. Split u naravi stan na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Priora Petra 11

20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2455 Z.U. 133 K.O. Split u naravi stan u potkrovlju površine 122,82 m2 u zgradi u Splitu na adresi Šubićeva 2

21. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima na području Grada Splita

22.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta

23. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića

24. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike

25. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja

26. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

27.    Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu

28. Informacija o aktivnostima na osiguranju sredstava za nabavu autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita

29. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o broju autotaksi vozila i maksimalnom iznosu cijeneusluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita 

 

 

   PREDSJEDNIK

 

 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

 

Na znanje:

1.   Košarkaški klub "Split" - Produljenje roka za dostavu Plana financijskog i operativnog restrukturiranja KK Split s.d.d.; KLASA: 620-01/12-01/40, URBROJ: 362-13-79 od 10. prosinca 2013. g.