9. sjednica Gradskoga vijeća - 18. 02. 2014.

9. sjednica Gradskoga vijeća - 18. 02. 2014.


 
 
 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
 
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/9
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 11. veljače 2014. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
-       s v i m a -
  

 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za


18. veljače (utorak) 2014. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
9. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


Izvješća Mandatne komisije o utvrđivanju mirovanju vijećnika/ce i  početku mandata vijećnika zamjenika/ce   

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

D N E V N I    R E D


1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 8. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje Zapisnika 8.  sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
3.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača

4.    Prijedloga Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita  (drugo čitanje) 
 
5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ Split 
 
6.    Prijedlog odluke o osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita 
 
7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti

8.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

9.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
10.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu 
 
11.  Prijedloga zaključka o prodaji čest.zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m² (novoformirana 1667/6 ) i dijela osnovne čest.zem.1667/3 u površini od 66 m² (novoformirana 1667/5), sve K.O. Split 
 
12.  Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6 m², 187/39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m² i 249/3 pov. 91 m², sve K.O. Split 
 
13.  Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice sa pripadajućom infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu 
 
14.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest.zem. 10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem. 10001/38, sve K.O. Split, na predjelu Brnik 
 
15.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U.  16213 K.O. Split, u naravi kuća, dvor, pomoćna zgrada i izgrađeno zemljište u Splitu na adresi Prilaz Vladimira Nazora 5 
 
16.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2585 Z.U. 2194 K.O. Split, u naravi stan površine 91,80 m2 položen u prizemlju, prvom i drugom katu u zgradi u Splitu na adresi Zadarska 5 
 
17.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9374/9 Z.U. 3289 K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju površine 161,74 m2 u zgradi u Splitu na adresi Kneza Višeslava 2 
 
18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1139/1 Z.U. 5172 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manuška poljana 2 
 
19.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta lutaka Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine 
  
20.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine

21.  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. 
 
22.  Prijedlog Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
23.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom „Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita 
 
24.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split
 
25.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split
 
26.   Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split
 
27.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split
 
28.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split 
 
29.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split  
 
30.  Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića 
 
31.  Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića 
 
32.  Informacija o Planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe za KK Split s.d.d. 
 
33.  Dopis pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

  mr.sc. Boris Ćurković dipl.iur.

 

DOPUNE DNEVNOG REDA:

3.1.  Amandman na Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača

9.1. Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita

34. Prijedlog rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća Grada Splita

35. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od jedne godine

36. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu