Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

9. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 20. ožujka 2018. godine

9. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 20. ožujka 2018. godine


KLASA: 023-01/18-01/07
URBROJ: 2181/01-09-02/01-18-1
Split, 13. ožujka 2018. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 S V I M A 

 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za


20. ožujka (utorak) 2018. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
9.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

   
  
   Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I   R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2.    Usvajanje zapisnika:
       sa 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
       sa 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
3.    Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine 
 
4.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2017. godinu

5.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
 
6.    Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita 
 
7.    Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
8.     Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

 

9.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju potraživanja bez naknade, a temeljem kojeg se Gradu Splitu ustupa potraživanje Centra za restrukturiranje i prodaju kojeg ima prema HNK Hajduk š.d.d.

 

10.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godine 
 
11.    Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

12.  Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita

13. Prijedlog zaključka o povećanju temeljnog kapitala SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička agencija

 

14. Prijedlog zaključka o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu SPALATUM D.M.C. turistička agencija

 

15.  Prijedlog Odluke izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030. godine

 

16.  Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnoga odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije  razvoja Grada Splita 2020.-2030.“ 

 

17.    Prijedlog za donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Splita iz Republike Hrvatske i Grada Rzeszowa iz Republike Poljske


18.  Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2018. godinu 
 
19.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest.zem. 10402/53 K.O. Split

20.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova  u 2018. godini

21.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita 

22.  Prijedlog rješenja o imenovanju Mateja Gabrila za vršitelja dužnosti ravnatelja  Muzeja Domovinskog rata u Splitu

23.  Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita:

23.1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih zamjenika

23.2. Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih zamjenika

23.2.1.    Prijedlozi kandidata Udruge građana "Moj Split 3", Split
23.2.2.    Prijedlozi kandidata Studentske udruge za promicanje zelene gradnje i održivog razvoja - Virides Split
23.2.3.    Prijedlozi kandidata Foruma mladih Split
23.2.4.    Prijedlozi kandidata Foruma mladih Split_2
23.2.5.    Prijedlozi kandidata Udruge stanara "Nova Kila", Split
23.2.6.    Prijedlozi kandidata Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu
23.2.7.    Prijedlozi kandidata Udruge mladih i studenata SplitMisli
23.2.8.    Prijedlozi kandidata Splitskog sveučilišnog sportskog saveza, Split
23.2.9.    Prijedlozi kandidata Udruge tulipani, Srinjine
23.2.10.  Prijedlozi kandidata Studentskog katoličkog centra u Splitu
23.2.11. Prijedlozi kandidata Udruge Domine - organizacije za promicanje ženskih prava, Split
23.2.12.  Prijedlozi kandidata Mladih HSLS-a, Ogranak Split
23.2.13.  Prijedlozi kandidata Kluba mladih Split
23.2.14.  Prijedlozi kandidata Platforme Doma mladih Split
23.2.15.  Prijedlozi kandidata Info zone, Split
23.2.16.  Prijedlozi kandidata Studentskog zbora Sveučilišnog odjela za stručne studije, Split
23.2.17.  Prijedlozi kandidata Udruge za kulturu i sport Pozitivna sila

a) Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih
b) Postupak glasovanja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
c) Izvješće o provedenom glasovanju
d) Donošenje rješenja o izboru

24.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2016. godinu 
 
25.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranim čest.zem. 9967/30 pov. 245 m2, 9967/31 pov. 31 m2 i čest.zem. 9967/33 pov. 363 m2, sve K.O. Split, na području gradskoga kotara Mejaši

26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1904 Z.U. 4738 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 125,00 m2 n II. katu zgrade u Splitu na adresi Krešimirova 3 i 5

27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split u naravi dio poslovnih prostora u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1

28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split u naravi poslovni prostori u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1

29.  Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski objekti“

30.  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu

31.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu

 

32. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za praćenje sanacije odlagališta otpada "Karepovac"

 


PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća
  
 
Jure Šundov

 

Untitled

Archive