Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

Nastavak 16. sjednice Gradskoga vijeća

Nastavak 16. sjednice Gradskoga vijeća


KLASA: 023-01/10-01/38
URBROJ: 2181/01-02-10-3
Split, 23. rujna 2010. godine 
  
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                             
 S V I M A 
 

Predmet: Obavijest o održavanju nastavka
                16. sjednice Gradskoga vijeća
 

Dana 30. rujna (četvrtak)  2010. godine u 9.00 sati
 
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
održat će se

NASTAVAK 16.  SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
Za sjednicu predlažem sljedeći


  D N E V N I    R E D
 
1. Vijećnička pitanja i odgovori
 
2. Usvajanje zapisnika 12.,13. i 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine

4. Izviješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Splita za 2009. godinu- Nalaz državnog ureda za reviziju, Područni ured Split

5. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Regionalna veletržnica“ d.d. Split za 2009. godinu

6. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska razvojna agencija“ d.o.o. Split za 2009. godinu

7. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska kupališta“ d.o.o. Split za 2009. godinuž

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita 

10. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita

11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u sustavu „Blatine“ u Splitu

13. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju crkve i pastoralnog centra na predjelu Brda u Splitu označenog kao čest.zem. 4594/16 pov.1977 m2 K.O. Split

14. Prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupnji zemljišta čest.zem. 234/12 i čest.zem. 234/4 obje K.O. Split u svrhu izgradnje prometnice Makarska ulica C-19 u Splitu

15. Prijedlog rješenja o kupoprodaji nekretnina položenih na trasi Makarske ulice C-20, Primoštenske ulice C17 i kolno pješačke prometnice KP-11, sve na području Žnjana u Splitu

16. Prijedlog rješenja o kupoprodaji čest. zem. 247/19 pov.324 m2, 247/4 pov. 120 m2 i 247/5 pov. 34 m2 K.O. Split- Vrsarska ulica dionica C9

17. Informacija o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na području Grada Splita

18. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. intedanta HNK-a Split

19. Prijedlog rješenja o izboru Savjeta mladih Grada Splita

20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje odnosa između korisnika usluga opskrbe toplinskom energijom u sustavu „Blatine“ Split i Trgovačkog društva HVIDR-a d.o.o. Split

21. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

22. Prijedlog rješenja o imenovanje članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

23. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća J.U. «Športski objekti»

24. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća J.U. «Športski objekti»

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje Maria Meštrovića ravnateljem Ustanove «DES» Split. 

26. Informacija zamjenika gradonačelnika Jure Šundova u svezi događaja ispred zgrade Gradske uprave Grada Splita (Banovine) dana 20. rujna 2010. godine.

27.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja za križanje ulica Domovinskog rata, Gundulićeve i Mažuranićeva šetališta (Pojedinačni zahvat P15).  
 
28. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge.
     

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
Nevenka Bečić
 
 
 

Untitled

Archive