Djeca i mladi

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtićamogu ostvariti djeca temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 19/19 i 38/20):

Pravo na sufinanciranje cijene u 100% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta: 
- dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%, 
- dijete bez oba roditelja. 
  
Pravo na sufinanciranje cijene u 50% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta: 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta do 70%, 
- dijete s teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, 
- dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj/ skrbničkoj obitelj, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvijet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak 
  
Zahtjev (obrazac broj 4) s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti predškolskoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita. 
  
Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravno tijelo Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove. 
  
Napomena: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće pedagoške godine omogućavaju ostvarenje prava od početka pedagoške godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

Napomena za samohrane roditelje: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
Dvočlana obitelj                        5.800,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana       +1.400,00 kuna