Djeca i mladi

Pravo na naknadu za novorođeno dijete

Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima svako novorođeno dijete koje je rođeno u Gradu Splitu, a jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva. 
Novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, te iznosi:
- za prvo novorođeno dijete u obitelj 265,45 EUR,
- za drugo novorođeno dijete u obitelj 530,89 EUR,
- za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji 7.299,75 EUR.

Naknade za prvo i drugo novorođeno dijete se isplaćuju jednokratno, dok za treće i svako daljnje novorođeno dijete u jednakim godišnjim obrocima tijekom 10 (deset) godina.

Pravo se ne može ostvariti ukoliko je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Ovo pravo se pod jednakim uvjetima odnosi i na posvojenu djecu čiji biološki roditelji nisu koristili pravo na naknadu pri rođenju djeteta, te se zahtjev može podnijeti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od posvojenja djeteta.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od rođenja djeteta, te ga roditelji mogu s potrebnom dokumentacijom mogu: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripada roditelj djeteta, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  


Napomena: Ako je roditelj podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći preminuo ili ako su pravomoćnom presudom o razvodu braka odnosno odobrenom Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnim rješenjem o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, djeca dodijeljena na brigu i skrb roditelju koji nije korisnik prava, neisplaćeni iznosi, odnosno obroci, bit će isplaćeni drugom roditelju, odnosno skrbniku djeteta.

Zahtjev za naknadu

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića mogu ostvariti djeca temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 19/19 i 38/20 i 70/20):

Pravo na sufinanciranje cijene u 100% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta: 
- dijete čija obitelj ima rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%, 
- dijete bez oba roditelja. 
  
Pravo na sufinanciranje cijene u 50% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta: 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta do 70%, 
- dijete s teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, 
- dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj/ skrbničkoj obitelj, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak 
  
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti predškolskoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Splita, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita. 
 -putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  

Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravno tijelo Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove. 
  
Napomena: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće pedagoške godine omogućavaju ostvarenje prava od početka pedagoške godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

Napomena za samohrane roditelje: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

Dvočlana obitelj: 769,80 EUR
Za svakog daljnjeg člana: +185,81 EUR

Zahtjev za ostvarivanje prava

Pravo na sufinanciranje u visini od 59,73 EUR mjesečno troškova prehrane u cjelodnevnom boravku

Pravo na sufinanciranje u visini od 59,73 EUR mjesečno troškova prehrane u cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:

- dijete čija obitelj ima rješenje Hrvatskog  zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 70% i većim, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak, 
- dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni, 
- dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi 
  
Pravo na sufinanciranu prehranu djece u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama može ostvariti i učenik koji je rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu. 
  
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita. 
 -putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  

 
Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove. 

NAPOMENA: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće školske godine omogućavaju ostvarenje prava od početka školske godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

NAPOMENA ZA SAMOHRANE RODITELJE: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
Dvočlana obitelj                       769,80 EUR
Za svakog daljnjeg člana       +185,81 EUR

Zahtjev za cjelodnevni - produženi boravak

Pravo na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza za učenike i studente iz obitelji s troje i više djece

Pravo na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza (godišnju pokaznu kartu) mogu ostvariti učenici i redoviti studenti iz obitelji s troje i više djece ako jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz uvjet da primaju dječji doplatak. 

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom (preslika osobne iskaznice jednog roditelja; novije rješenje o ostvarenom pravu na dječji doplatak ili Potvrdu; preslika rodnih listova, ispunjeni zahtjev za izdavanje pokazne karte tvrtke Promet d.o.o. i dvije fotografije) korisnici mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita,
- putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  


Napomena: Za učenike je rok dostave dokumenata 30. rujna, a za studente 31. listopada u tekućoj školskoj/ akademskoj godini kako bi se pravo ostvarilo od početka školske/ akademske godine. Nakon navedenog roka ukoliko se zahtjev podnese u tijeku godine, pravo na besplatni prijevoz se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava

Potpora/stipendija socijalno ugroženim učenicima i studentima

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo se ostvaruje ako učenik/student i jedan roditelj/ skrbnik/udomitelj imaju prebivalište na području Grada Splita najmanje tri godine te ispunjavaju jedan od sljedećih dodatnih uvjeta: obitelj učenika /studenta ima rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na ZMN ili je učenik/student dijete samohranog roditelja čije kućanstvo udovoljava uvjet prihoda uvećan za 100% ili učenici/studenti koji su rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad smješteni u udomiteljsku/skrbničku obitelj. Pravo također ostvaruju učenici i studenti bez roditeljske skrbi.

Potpora iznosi 106,18 EUR mjesečno u školskoj godini za učenike srednjih škola, a 132,72 EUR mjesečno u akademskoj godini za redovite studente koji studiraju u gradu Splitu kao i za studente koji studiraju izvan gradu Splitu.  

Obrazac prijave Učenici 2023-2024
Obrazac prijave Studenti 2023-2024

Pravo na potporu roditeljima njegovateljima i osobama sa statusom njegovatelja

Pravo na potporu roditeljima njegovateljima i osobama sa statusom njegovatelja u mjesečnom iznosu od 66,36 EUR kuna može ostvariti korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, koji ispunjava uvjet prihoda uvećan za 100%.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu s potrebnom dokumentacijom korisnici mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu,
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita
- putem elektroničke pošte e-na mail: pisarnica@split.hr

Napomena: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
Dvočlana obitelj: 769,80 EUR
Za svakog daljnjeg člana: +185,81 EUR

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE POTPORE

Pravo na subvencioniranje pokazne karte učenicima i studentima sportašima

Pravo na subvencioniranje pokazne karte imaju redoviti učenici i studenti sportaši s prebivalištem na području Grada Splita, kojima je splitski sportski klub (udruga) službeno potvrdio članstvo. 

Zahtjev za subvencioniranje pokazne karte

Pravo na sufinanciranje dadilja

Sredstvima Proračuna Grada Splita sufinancira se boravak djece predškolske dobi do polaska u osnovnu školu koji zajedno s roditeljima/skrbnicima imaju prebivalište na području Grada Splita, a koriste usluge čuvanja djece obrta za dadilje koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada Splita sukladno odredbama Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19). Posebnim Zaključkom gradonačelnika utvrđuju se obrti za dadilje koji će u kalendarskoj godini biti sufinancirani sredstvima proračuna Grada Splita. 

Zahtjev za sufinanicanje dadilja

Pravo na sufinanciranje djece u dječjem vrtiću u drugoj jedinici lokalne samouprave

S ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Split sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradovima i općinama izvan područja grada Splita. 

Zahtjev za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću u drugoj jedinici lokalne samouprave

Upisi u vrtiće

Upisi u vrtiće trajali su od 9. do 16. travnja

Dječji vrtić Cvit mediterana

Dječji vrtić Cvit mediterana