Komunalni red

J.U. za upravljanje Park-šumom Marjan – Glavni čuvar
Komunalni red

Komunalni red

Odlukom o komunalnom redu propisuje se:

uređenje područja grada Splita koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini
javne namjene te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama

uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila

održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina

mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem njenih odredbi.

Odluka o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija
Odluka o određivanju visine zakupnine/naknade, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska štekata štandova
Odluka o redu na pomorskom dobru
Odluka o uvjetima i načinu postavljanja i određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta 
Pravilnik o zaštiti građevina od grafita

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Splita

Komunalni redari

REDAR GK ili MO GK ili MO GK ili MO
RADOVČIĆ GRAD 1 SRINJINE  
BONAČIĆ GRAD 1 NESLANOVAC  
STIPETIĆ GRAD 2 KAMEN  
ALJINOVIĆ GRAD 2 ŠINE  
POCRNJIĆ SPLIT 3 ŽNJAN SITNO DONJE
TUCAK LOVRET MERTOJAK RI-ING
MILAVIĆ BLATINE ŠKRAPE TRSTENIK KOTARSKI
JURIĆ MEJE VISOKA ŽRNOVNICA
TIMOTIJEVIĆ GRIPE LOKVE PLOKITE
BIKIĆ LUČAC-MANUŠ MEJAŠI SITNO GORNJE
PERIĆ RAVNE NJIVE BRDA KOCUNAR
PUŠIĆ VAROŠ SIROBUJA KMAN
LEMO PUJANKE SUĆIDAR SPINUT
KALITERNA BAČVICE SLATINE STOBREČ
TOMIĆ BOL (SIROBUJA ZA KOTARSKI DIO)

Kotarski redari

GK ili MO KOTARSKI REDAR ZAMJENA 
GRAD BAKIĆ MAMIĆ
VAROŠ-MEJE MAMIĆ BAKIĆ
BAČVICE PETOVIĆ ČUKUŠIĆ
MEJAŠI-SITNO GORNJE GRUICA MIHANOVIĆ
SUĆIDAR-KOCUNAR NAJEV ČALJKUŠIĆ
LOVRET - SLATINE SMOLIĆ TOMIĆ
SPLIT 3 VISOKA JUKIĆ TOMAŠ
ŽNJAN-STOBREČ ELEZ LEŠIĆ
MERTOJAK TRSTENIK TOMAŠ JUKIĆ
SPINUT - KAMEN - ŠINE LEŠIĆ ELEZ
LOKVE BLATINE-ŠKRAPE ČUKUŠIĆ PETOVIĆ
GRIPE LUČAC-MANUŠ MILOVČIĆ KROLO
BOL - SIROBUJA TOMIĆ SMOLIĆ
KMAN PLOKITE KROLO MILOVČIĆ
ŽRNOVNICA SRINJINE S.DONJE MIHANOVIĆ GRUICA
RAVNE NJIVE NESLANOVAC JURIĆ N. PERKOVIĆ
BRDA-PUJANKE PERKOVIĆ JURIĆ N.

Vrijeme za primanje stranaka

Uredovno vrijeme za primanje stranaka vezano uz prometne prekršaje je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Gradske uprave (soba br. 30).