Umirovljenici

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući, u visini najviše do 106,18 EUR mjesečno može ostvariti osoba s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, odnosno zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega od druge osobe, ako ispunjava slijedeće uvjete:
- da pravo doplatka za pomoć i njegu ne može ostvariti na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 
- da pravo na usluge pomoći i njege u kući ne može ostvariti preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 
- da nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 
- da nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca, 
- da ispunjava uvjet prihoda uvećan za 39,82 EUR.

Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti: 
- nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr., te nabavu i dostavu gotovih obroka, 
- pomoć korisniku pri obavljanju kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), 
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), 
- razgovor i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti, 
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoći i njege u kući korisnicima pružaju ustanove socijalne skrbi, ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba s kojom Grad Split zaključi ugovor o usluzi pomoći i njege u kući. 

Upravno tijelo donosi rješenje o pravu na korištenje subvencionirane usluge pomoći i njege u kući i to po primitku prijedloga pružatelja usluga za pojedinog korisnika s zahtjevom i kompletiranom dokumentacijom.

Napomena: Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od: 

Samac: 305,26 EUR
Dvočlana obitelj: 384,90 EUR
Za svakog daljnjeg člana: +92,91 EUR

Zahtjev za ostvarivanje prava

Potpora umirovljenicima „Moj zlatni Split“

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (19/19;38/20 i70/20) umirovljenici s prebivalištem na području Grada Splita i s navršenih 60 godina života čija primanja ne prelaze 265,45 EUR i koji zadovoljavaju uvjete besplatno dobivaju na raspolaganje karticu u sklopu projekta „MOJ ZLATNI SPLIT“. Na karticu se mjesečno raspodjeljuju iznosi potpore za namjensku nabavu namirnica i potrepština unutar ograničene mreže prodajnih mjesta (Ribola d.o.o., Spar d.o.o., Studenac d.o.o. i Tommy d.o.o.) i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a kartica omogućuje i aktivnije sudjelovanje u kulturnom, sportskom i društvenom životu.


Mjesečni iznosi potpore za umirovljenike:

 • za umirovljenike s ukupnim prihodima do 119,45 EUR u iznosu od 39,82 EUR,
 • s ukupnim prihodima od 119,45 EUR do 159,27 u iznosu od 33,18 EUR,
 • s ukupnim prihodima od 159,27 EUR do 199,08 EUR u iznosu od 26,54 EUR,
 • s ukupnim prihodima od 199,09 EUR do 292 EUR u iznosu od 13,27 EUR.

Ostali uvjeti za dobivanje kartice:

 • prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva
 • umirovljenici u dobi od 60 godina i više
 • nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje
 • u mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec

Potporu ne mogu ostvariti umirovljenici koji su ostvarili pravo na uslugu stalnog smještaja u dom socijalne skrbi na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i umirovljenici koji imaju rješenje Upravnog tijela o pravu na naknadu korisnicima osobne invalidnine Centra.

Uvjeti za ostvarivanje ovoga prava odnose se i na umirovljenike koji su ostvarili mirovinu po međunarodnom ugovoru nakon što podnesu Upravnom tijelu zahtjev te predoče rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovina.


Zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnik može:

 • dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu,
 • poslati poštom Upravnom tijelu,
 • osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.
 • putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@split.hr  

Uz zahtjev na kojem se nalazi privola za obradu osobnih podataka, i izjavu kojom jamči da u vlasništvu ili suvlasništvu nema stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, umirovljenik mora predati kopiju osobne iskaznice i dokaz o visini posljednje mirovine.

Ovo je prvi put da je Grad Split na ovakav način formirao bazu umirovljenika koji sukladno socijalnom statusu ostvaruju pravo na potporu u projektu „Moj zlatni Split“ čiji je cilj omogućiti građanima dostojanstvene zlatne godine.

Napomena: 
Pravo na potporu se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na potporu umirovljenicima
Izjava - potpora umirovljenicima