Projekti

U provedbi

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

 

O projektu:

Opći cilj projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac“ je povećati kvalitetu života na području grada Splita sa smanjenim štetnim utjecajem na okoliš i ljudsko zdravlje, a specifični razviti ekološki prihvatljiv integrirani sustav gospodarenja otpadom s poticanjem zasebnog prikupljanja korisnih sirovina, obrade i iskorištavanja preostalog miješanog otpada te zbrinjavanje preostalog otpada na odgovarajući način i u skladu sa zakonskom regulativom, a do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Godišnje se na Karepovac odloži oko 135.000 tona otpada, a do danas se prikupilo više od 7 milijuna metara kubičnih otpada.

Nekontrolirano i neracionalno odlaganje otpada, nedostatak održivog sustava i ulaganja u ekološki sustav, kao i kašnjenje u otvaranju Centra za gospodarenje otpadom Lećevica na području Splitsko-dalmatinske županije, doveli su do ključnog problema, a to je ekološki neprihvatljiv i neodrživ sustav gospodarenja otpadom na području Grada Splita.

Projekt sanacije će se provesti kroz niz elemenata projekta, a čija će implementacija dovesti do ostvarenja cilja projekta, tj.  značajno će se povećati kvaliteta života stanovnika na području Grada Splita sa smanjenim štetnim utjecajem na okoliš i ljudsko zdravlje.

Sanacija se provodi kroz sedam faza od kojih je prva, najveća, najvažnija i najneugodnija dovršena te je za istu ishođena i uporabna dozvola, a obuhvaćala je djelomični iskop, premještanje i konačno oblikovanje postojećeg otpada na odlagalištu Karepovac.

 

Element 1 obuhvaća radove preoblikovanja postojećeg otpada do projektom definiranih kvota te prekrivanje izravnavajući slojem mješovitog materijala, izgradnju novih ploha s iskopom i premještanje postojećeg otpada uz izgradnju prateće infrastrukture: hidrantske mreže s hidroforskom stanicom, crpne stanice s odvodnjom procjednih voda, vanjsku rasvjetu obodne prometnice, plato plinske stanice, izgradnju priključka na vodovodnu mrežu i obodni kanal  s odvodnjom oborinskih voda.

Element 2 obuhvaća izgradnju zgrade za zaposlenike i asfaltiranog platoa oko zgrade s parkiralištem, izgradnja hidrantske mreže, sustava opskrbe vodom i odvodnje, rasvjetu i krajobrazno uređenje ulazno – izlazne zone.

Element 3 obuhvaća radove završnog prekrivnog sustava sa sustavom aktivnog otplinjavanja, odnosno radove zatvaranja i konačnog prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnje sustava aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci, plinske instalacije itd.) te krajobraznu sanaciju prekrivenog dijela odlagališta i područja obuhvata zahtjeva.

Element 4 obuhvaća radove zatvaranja i konačno prekrivanje otpada odloženog na novoj plohi završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava aktivnog otplinjavanja nakon prekrivanja otpada odloženog na novoj plohi te krajobrazna sanacija prekrivenog odlagališta i cjelokupnog područja obuhvata.

Element 5 obuhvaća izgradnju plinske baklje, a koja se izvodi u sklopu izvedbe plinske stanice kao osnovni sigurnosni dio za zbrinjavanje prikupljenog plina spaljivanjem.

Element 6 obuhvaća izgradnju plinskog postrojenja za proizvodnju električne energije. Generatori su spojeni na HEP-ovu električnu mrežu preko transformatorske stanice.

Element 7 obuhvaća nabavu uređaja za pročišćavanje procjednih voda.

 

Preduvjet za završetak provedbe projekta je završetak planiranih radova i ishođenje uporabnih dozvola za sve faze izgradnje, nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

 

Video zapisi:

Karepovac - prošlost, sanacija, budućnost

Karepovac 2022

 

Dodatne informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici www.split.hr

Kontakt: EU_Sluzba@split.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Splita.

Više informacija na https://www.strukturnifondovi.hr i https://www.opzo-opkk.hr .

 

Osnovne informacije
Kod projekta:
KK.6.3.1.21.0001
Naziv poziva:
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac
Naziv fonda:
Kohezijski fond
Naziv programa:
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac
Nositelj projekta:
Grad Split
Početak provedbe projekta:
1.1.2017.
Završetak provedbe projekta:
31.12.2023.
Trajanje projekta:
84 mjeseca
Status:
U provedbi
Ukupna vrijednost projekta:
38.357.926,82 €
Bespovratna sredstva:
15.245.528,80 €
Ukupni prihvatljivi troškovi:
25.409.214,67 €