Projekti

U provedbi

Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita - KK.07.4.2.30.0002

 

O projektu:

Inteligentni transportni sustavi (ITS) predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će na funkcionalnom prometnom području grada Splita doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja.

Uvođenje ITS-a na funkcionalnom prometnom području grada Splita, što obuhvaća administrativno područje grada Splita i grada Solina, usmjereno je na cjelovitu skupinu mjera i rješenja u području usluga informiranja putnika gdje su obuhvaćene statičke i dinamičke informacije o prometnoj mreži, usluge pred-putnog i putnog informiranja te podrška službama koje obavljaju prikupljanje, pohranjivanje i upravljanje informacijama za planiranje transportnih aktivnosti.

 

Projekt se sastoji od četiri aktivnosti:

  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i implementacije sustava i opreme
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Upravljanje projektom i administracija
  4. Promidžba i vidljivosti

 

Aktivnost integracije/implementacije sustava i opreme ITS-a u gradu Splitu podrazumijeva korištenje recentnih tehničkih rješenja i opreme, a sadrži niz aplikativnih i infrastrukturnih rješenja:

1. Upravljanje prometom – semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom je dio sustava u kojem se semaforski programi optimiziraju prema različitim parametrima kao što su količina prometa i redovi čekanja, pri čemu se novi programi primjenjuju u stvarnom vremenu s ciljem minimiziranja vremena prolaska vozila i prosjeka zaustavljanja na cestovnoj mreži.

2. Video nadzor prometnog sustava - predstavlja rješenje koje omogućava udaljeni nadzor lokacija i objekata karakterističnih za gradski prometni sustav pokretnim i fiksnim kamerama za opći i sigurnosni nadzor, prometnim analitičkim fiksnim kamerama te aplikativnim rješenjima za upravljanje i obradu video sadržaja. Ovaj element je osnova cijelog sustava ITS-a, budući da sustav ne predstavlja samo nadzor nego i cijelu programsku analitiku integriranu u kamerama.

3. Usluge informiranja putnika – mobilna aplikacija - u ovaj dio sustava ubraja se putno informiranje, podrška planiranju, usluge pred-putnog informiranja, statičke i dinamičke informacije te podrška službama. Mobilna aplikacija omogućava pristup svim informacijama iz domene prometa putem jedne aplikacije, koja integrira informacije iz različitih podsustava (pametno parkiranje, javni gradski prijevoz putnika, informiranje o stanju u prometu i slično) te oblikuje informaciju i prosljeđuje ju krajnjim korisnicima precizno i pouzdano, pri čemu može pomoći putnicima u izboru moda i vremena prijevoza, rute ili nekih drugih odluka vezanih za putovanje.  Društvo Split Parking d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Grada Splita, već je uvelo i koristi aplikativno rješenje pametnog parkiranja i informiranja putnika o stanju prometa u mirovanju u gradu Splitu, te će se implementacijom sustava ITS-a navedeno aplikativno rješenje integrirati u cjeloviti i jedinstveni sustav ITS. Na ovaj način osigurati će se povezanost svih podsustava ITS-a s već postojećim prometnim smart rješenjima koja su u upotrebi u gradu Splitu.

4. Usluge informiranja vozača – sustav promjenjivih prometnih znakova. Ovaj se dio sustava koristi za informiranje putnika uporabom odgovarajućih i primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana te obavijesti putem postavljenih dinamičkih informacijskih panela na portale iznad prometnica i to na ključnim lokacijama na kojima je važno na vrijeme informirati korisnika obzirom da ta informacija utječe na putovanje i donošenje odluke o izboru rute putovanja.

5. Prioritizacija vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi - dio sustava i važna mjera za povećanje učinkovitosti upravljanja gradskim prometom posredstvom kojeg se bitno može utjecati na smanjenje broja prometnih zagušenja ili njihovu eliminaciju, a time povećati kvalitetu usluge javnog gradskog prijevoza. Ciljevi uvođenja ove mjere je poboljšanje točnosti vozila javnog gradskog prijevoza, smanjenje vremena putovanja i njegova odstupanja, povećanje broja putovanja ostvarenih javnim prijevozom.

6. Sustavi za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša - koristeći informacije iz meteoroloških postaja za sve korisnike prometnog sustava dostavljaju se točne i pravovremene informacije o meteorološkim uvjetima koje mogu utjecati na putovanje. Osim vremenskih uvjeta, važne su informacije o kvaliteti zraka i razini buke koju promet generira, a koji se mogu koristiti kao pokazatelji kvalitete života u urbanoj sredini.

7. Svi podsustavi ITS-a povezani su s Centrom za kontrolu i upravljanje prometom – središnjom kontrolnom sobom za upravljanje mobilnošću, gdje se promet nadgleda i kontrolira i odakle se provode strategije mobilnosti.

 

Projekt će kroz stvarno vremensko prikupljanje i obradu podataka te umreženu distribuciju informacija postići znatno smanjenje zagušenja, vremena čekanja, prometnih nesreća, neučinkovitosti prijevoza i ekoloških onečišćenja. Vozači i putnici će biti pravodobno informirani o prometnim i drugim informacijama te će se na taj način povećat sigurnost i protočnost prometa, smanjiti kašnjenja i učestali zastoji.

Prioritizacijom javnog prijevoza i putnog informiranja javni prijevoz bit će učinkovitiji, povećat će se broj građana koji koriste usluge javnog prijevoza, pješačenje i bicikl kao prijevozno sredstvo te će se smanjiti buka i onečišćenje okoliša u gradu Splitu i šire, što će sve zajedno značajno doprinijeti povećanju kvalitete života građana.

 

Kontakt: EU_Sluzba@split.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Splita.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.opzo-opkk.hr.

Osnovne informacije
Kod projekta:
KK.07.4.2.30.0002
Naziv poziva:
Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita
Naziv fonda:
Kohezijski fond
Naziv programa:
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nositelj projekta:
Grad Split
Početak provedbe projekta:
21.4.2021.
Završetak provedbe projekta:
15.9.2025.
Trajanje projekta:
52 mjeseca
Status:
U provedbi
Ukupna vrijednost projekta:
12.757.241,01 €
Bespovratna sredstva:
10.843.654,85 €
Ukupni prihvatljivi troškovi:
12.757.241,01 €