Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita na području Grada Splita za postavljanje kioska, štandova, štekata i pokretnih naprava

Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup


Obrazac


Napomena:
Zbog veće transparetnosti sve pristigle primjedbe i mišljenja će se kao dopuna materijala uz izvješće o provedenom javnom savjetovanju objaviti naknadno. Razlog tome je iznimno velika količina materijala koja je trenutno u fazi skeniranja i obrade.