Članak

NEWS
22. svibnja 2023.

Podsjetnik: Za sanaciju i obnovu pročelja i krovova u staroj gradskoj jezgri 130 tisuća eura

U tijeku je Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu sredstava za provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području stare gradske jezgre grada Splita. U ovu svrhu, u gradskom je proračunu osigurano 130 tisuća eura, a prijavu mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine koja se nalazi unutar prostornih međa „Kulturno – povijesne cjeline grada Splita određenih Rješenjem Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine: KLASA: UP/I-612-08/08-06/0275; URBROJ: 532-04-01-04/11-13-17 od 15. svibnja 2013. godine, zona A.

Prihvatljivi prijavitelji su vlasnici/suvlasnici građevina koje su stambene namjene (50% i više ukupne korisne podne površine zgrade je namijenjeno za stambene svrhe) i nalaze se unutar zone A te imaju pripremljen projekt obnove koji mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu svih uličnih pročelja i krova građevine. U slučaju projekta djelomične sanacije potrebno je priložiti valjani dokaz o opravdanosti djelomične sanacije. Neće se uzimati u  obzir prijave prijavitelja koji imaju evidentirana dugovanja prema Gradu Splitu.

Iznos sredstava koji se putem Javnog poziva dodjeljuju za provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području stare gradske jezgre iznosi 50% ukupnog iznosa prihvaćenih troškova za sanaciju i obnovu pročelja po pojedinom ugovoru.

Javni poziv nalazi se na službenoj stranici Grada Splita, a prijava se podnosi u elektroničkom obliku na e-mail adresu: obnova-sgj@split.hr, popunjavanjem Prijavnog obrasca uz koji je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju.

Rok za dostavu prijava je 90 dana od dana objave Javnog poziva.