Detalj

DEFAULT (CONTENT)

Nacrt prijedloga

Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2018. godinu.

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2018. godinu

Realizacija 1-12.2018. - opći dio

Realizacija 1-12.2018. - po ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija 1-12.2018. - po funkcijskoj klasifikaciji

Realizacija 1-12.2018. - po izvorima financiranja

Realizacija 1-12.2018. - po organizacijskoj klasifikaciji

Realizacija 1-12.2018. - po programskoj klasifikaciji

Financijski izvještaj Grada Splita za I-XII.2018.

Konsolidirani izvještaj Grada Splita za I-XII.2018