Odsjek za računovodstvo i proračun

Djelokrug rada

Priprema, planiranje i izrada prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izrada pratećih akata, praćenje, kontrola i analiza dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

Pružanje savjeta rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica i korisnika proračuna iz nadležnosti, koordiniranje provođenja samo procjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti  korisniku proračuna i institucija iz nadležnosti i  ostale aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.

Poslovi upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
Zakon o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17 i 138/20)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13,  102/17 i 1/20)
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09 i 139/10)
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09, 142/14 i 23/19)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19, 108/20 i 144/21 (članak 163., točka 11.)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18,121/19, 138/20, 39/22 i 113/22)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 37/22)
Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19)
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)
Zakon o doprinosima (Narodne novine br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18)
Pravilnik o doprinosima (Narodne novine br. 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine br. 157/13, 154/14, 36/15, 96/15, 25/18)
Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (Narodne novine br. 55/19, 129/19)
Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 118/18)
Zakon o rodiljinim i roditeljskim potporama (Narodne novine br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17)
Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/02, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10)
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH (Narodne novine br. 110/19)
Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) 
Zakon o fiskalnoj odgovornosti   (Narodne novine br. 111/18 i 41/20)
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila   (Narodne novine br. 95/19)

  • Dokumenti