Djelokrug rada

Priprema, planiranje i izrada prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izrada pratećih akata, praćenje, kontrola i analiza dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

Pružanje savjeta rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica i korisnika proračuna iz nadležnosti, koordiniranje provođenja samo procjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti  korisniku proračuna i institucija iz nadležnosti i  ostale aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.

Poslovi upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.