2007

Javna priznanja 2007.

Sukladno članku 25. Odluke odlučeno je kao u pravorijeku.
Komisija za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-01/06-01/47/
URBROJ: 2181/01-11-04-07-7
Split, 20. travnja 2007. godine

Odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2006. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 02. siječnja 2007. godine, na svojoj 5. sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05, 8/06 i 8/07), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je

Odluku
o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2006. godinu

I.
Nagradu Grada Splita za životno djelo dodjeljuje se:
1.  Boris Dvornik,
2.  Dr.sc. Dušan Duje Jelovina,
3.  Dr. Aleksandar Grabovac,
4.  Prof.dr.sc. Jakša Miličić,
5.  Karlo Grenc.
II.
Osobnu Nagradu Grada Splita za 2006. godinu, dodjeljuje se:
1.  Vera Popović,
2.  Dr.sc. Miljienko Grgić,
3.  Dr. Drago Štambuk.,
III.
Skupnu Nagradu Grada Splita za 2006. godinu, dodjeljuje se:
1.  „Verbum“ nakladnička kuća,
2.  „Sanctus domnio“, gradsko mandolinsko društvo,
3.  Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak
     Split,
4.  Hrvatska gorska služba spašavanja,
5.  Obitelj Emanuela Vidovića.
IV.
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku Grada Splita.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Zvonimir Puljić , dipl. ing.

Izviješće
Povodom, Natječaj za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita u 2006., godini, objavljenog u "Slobodnoj Dalmaciji" 2. siječnja 2007., te na Internet stranicama Grada Splita, prispjelo je ukupno 35 prijedloga od čega 10 za osobnu nagradu, 10 za skupnu i 15 za životno djelo. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Splita (u daljnjem tekstu : Odluka), Komisija može u svakoj od tri kategorije dodijeliti do pet nagrada.
   Komisija je na 4. i 5. sjednici održanima 4. i 19.  travnja 2007., temeljito raspravila pristigle prijedloge.
   Prilikom ocjenjivanja prispjelih prijedloga Komisija je vezana odredbama članka 7. i 8. Od-luke, prema kojima se, sažeto, u kategorijama osobne i skupne nagrade pretežno ocjenjuju postignu-ća u protekloj godini, a u kategoriji nagrade za životno djelo cjelokupni radni i životni opus kandi-data.

Svi pristigli prijedlozi su utemeljeni.
_____________________________________________

U kategoriji nagrada za životno djelo za 2006. godinu na prijedlog Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i suprijedlog Hrvatskog društva filmskih djelatnika nagradu za životno djelo do-bio je Boris Dvornik.

  Rođen je 1939. godine u Splitu. Kazališnu i filmsku karijeru započeo kao pučkoškolac. Nakon srednje glumačke škole u Novom Sadu upisao je Akademiju u Zagrebu, te već na prvoj godini ostao zapažen u filmskim ulogama u kojima je kao student bio angažiran. Njegov umjetnički i stvaralački senzibilitet postao je opće prihvaćena estetska odrednica. Snagom rijetkog i iznimnog talenta obilježio je pola stoljeća hrvatskog glumišta. Svojim umijećem stvaranja neposrednosti zabilježen je kao glumac velike osobnosti i davanja autentičnosti svog lika liku kojeg tumači.

_____________________________________________

Na prijedlog Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i suprijedlog Hrvatskog ar-heološkog društva Zagreb i Instituta za arheologiju Zagreb, nagradu za životno djelo je dobio Dr.sc. Dušan Duje Jelovina.

   Rođen je 1927. godine u Kninu, gdje je završio osnovno i srednje školovanje, a studij arheologije 1954. u Zagrebu. Svoj radni opus započeo je kao kustos u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Tijekom svoje bogate radne karijere bio je suradnik svih relevantnih znanstvenih institucija. Orijentiran je isključivo prema nacionalnoj srednjovjekovnoj arheologiji i teško je nabrojiti sva istraživanja u kojima je sudjelovao ili kojima je rukovodio. Njegov znanstveni rad predstavlja nezaobilazan izvor srednjovjekovne arheološke baštine. U svojoj disertaciji Starohrvatske metropole na području između Zrmanje i Cetine sažeo je golemo znanje i iskustvo, te dao nezaobilazni temelj za daljnja istraživanja mlađim znanstvenicima. Njegovom zaslugom obnovljeno je izlaženje treće serije starohrvatske prosvjete. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih priznanja.

_____________________________________________

 Na prijedlog Splitskog dijabetičkog društva i suprijedlog Hrvatskog liječničkog zbora-podružnica Split, Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije, Poliklinike „Dr. Kalajdžić“, Doma za starije i nemoćne, PŠD „Zenta“, HVK „Gusar“, te grupe kolega i suradnika, nagradu za životno djelo posthumno je dobio Dr. Aleksandar Grabovac.

   Rođen je 1936. godine u Sinju. Medicinski fakultet završio u Zagrebu 1961. godine. Radio je u Domu zdravlja Sinj i Domu zdravlja Split, te kao dijabetolog u Centru za dijabetes. Aktivan je član Splitskog dijabetičarskom društva, a po odlasku u mirovinu potiče osnivanje savjetovališta za dijabetes. U posljednje četiri godine savjetovalište je primalo preko 2000 osoba. Isticao se svojim znanjem i neprijepornom ljudskošću u radu s pacijentima kojom je ohrabrivao svoje pacijente. Rad u Udruzi obavljao je volonterski bez ikakve naknade. Svojim radom u Centru pridonio je njegovoj afirmaciji i ugledu Centra u cijeloj Hrvatskoj. Van medicine isticao se angažmanom u športskim djelatnostima raznih društava i klubova, gdje je uvodio suvremene metode medicinske brige za športaše. Bio je predsjednik i tajnik zbora liječnika.

_____________________________________________

Na prijedlog gosp. Zdravka Reića i grupe građana, te Građevinskog fakulteta Split i uz su-prijedlog akademika Davorina Rudolfa, nagradu za životno djelo dobio je prof.dr.sc. Jakša Miličić.

  Rođen je 1926. u Splitu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlio se u GP Lavčević. Od 1967-1974., bio je predsjednik Skupštine općine Split. Doktorirao je 1982. godine u Zagrebu, te bio dekan Fakulteta građevinskih znanosti u Splitu. Kao profesor Građevinskog fakulteta objavio je niz znanstvenih radova i posebno značaj projekt gospodarenje kaštelanskim zaljevom iz čeka je kasnije proizašao i Eko-projekt.

   Kao predsjednik Općine Split u velikoj mjeri je zaslužan za ambiciozan program razvoja Grada, a posebno je bio uspješan u stambeno komunalnoj izgradnji, razvitku industrije građevinskih materijala i uopće otvaranju novih radnih mjesta. Utemeljitelj je Fonda za Zagoru, te je jedan od začetnika ideje gradnje ceste Split-Zagreb. Velikim zauzimanjem postavio je i temelje za razvoj visokoškolskih institucija u Splitu. Unatoč umirovljenju i sada kao i nekoć, aktivno radi na promicanju niza projekata važnih za grad Split i širu zajednicu.

_____________________________________________

Na prijedlog književnika prof. Ive Derada, i suprijedlog prof. dr. sc. Ivana Pavića. nagradu za životno djelo dobio je gosp. Karlo Grenc.

   Godinama je predanom marljivošću prikupljao građu i dokumentaciju povijesne baštine. Njegovi dokumentarni video filmovi i brojne izložbe o Dioklecijanovoj palači bili su učinkovit apel za ozdravljenje tog dijela grada. Stvorio je dragocjenu bazu podataka o palači sa fundusom od preko 30.000 različitih snimaka i sa više stotina sati snimljenog video-materijala. Svojim zapisima i dokumentarističkom minucioznošću svakodnevno je pratio ritam kretanja u i oko palače i ostavio neprocjenjivu podlogu za daljnje praćenje i istraživanje. U svom dugogodišnjem radu sakupio je impresivnu količinu hemerotečne i grfotečne građe. U prosincu 2006. godine dugogodišnji nepori su okrunjeni konstituiranjem Zaklade Karlo Grenc što je imalo odjeka u domaćoj i međunarodnoj kulturnoj javnosti.

_____________________________________________

 U kategoriji osobnih nagrada za 2006. godinu, na prijedlog gosp. Gordana Drašinca iz Splita, i uz suprijedlog Gradskog kazališta „Žar-ptica“ nagradu je dobio Dr. Drago Štambuk.

   Dr. Drago Štambuk, pjesnik, liječnik i diplomat, izdao je više od 20 knjiga poezije, brojne pjesničke antologije, utemeljitelj je Croatiae rediviva 1991. na kojoj sudjeluju svi najvažniji pjesnici Hrvatske. Knjiga Spalatum poslužila je kao predložak za poetski recital na prošlogodišnjem Splitskom ljetu. Izvedba je predstavljala izvrsni umjetnički i pjesnički doživljaj o čemu su izvještavali mediji naglašavajući ljepotu i dubinu njegove riječi, magičnu životnost, a prije svega na magičan način čuvanja i interpretacije čakavštine. To je ujedno bila i prva knjiga koju je jedan autor kompletno napisao i posvetio Splitu u povodu 1700 godina postojanja. Gdje god je obnašao svoju diplomatsku službu, na dostojan način je promicao svoju domovinu, njeno pjesništvo, čakavsku riječ, a posebno naglašava kraj iz kojeg je ponikao i nadasve Split.

_____________________________________________

 U istoj kategoriji na prijedlog Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Plivačkog klu-ba „Cipal“ i gosp. Luke Rađa iz Splita i uz suprijedlog gosp. Dinka Karežića, osobnu nagradu je dobila gđa Vera Popović iz Splita.

   Gđa Popović je volonterka i aktivistica koja svojom radom skrbi o konkretnim invalidnim osobama i zalaže se za podizanje društvene svijesti o invalidima. Mada je i sama 80%-tni invalid, volonterski na terenu obilazi nepokretne i teško pokretne osobe, te im dostavlja prikupljena sredstva, pomagala i sl. Brojnim invalidnim osobama predstavlja važan oslonac u rješavanju svakodnevnih potreba. Svojim senzibilitetom za potrebe onih kojima je pažnja i topla riječ najpotrebnija, utjelovljuje sve ono što oblast skrbi o drugima treba sadržavati.

_____________________________________________

 Na prijedlog Glazbene mladeži Split i uz suprijedlog Gradskog zbora „Brodosplit“ Osobnu nagradu za 2006. godinu dobio je Dr.sc. Milijenko Grgić.

   Istaknuti je znanstvenik i kulturni djelatnik koji se istakao radom na istraživanju, vrednovanju i promicanju glazbene baštine našeg grada. Svojim muzikološkim radom razriješio je brojne nepoznanice iz glazbene prošlosti Splita, čime je iz temelja promijenio gledanje na doprinos Splita u nacionalnoj glazbenoj prošlosti. Zalaganjem dr. Grgića oživljenja su davno zaboravljena djela s kraja 18. stoljeća. Jedan je od pokretača pokreta Cro partia. Revalorizirao je glazbenu baštinu Jurja Bajamontija na nivo nacionalne baštine. Općenito, reorganizirao je koncertni život u gradu Splitu, a utemeljitelj je i Hrvatskog festivala mandolinista u Imotskome. U povodu 30 obljetnice zbora Brodosplit izradio monografiju izuzetne kulturne vrijednosti.
   Posebno značajno djelo dr. Grgića je ljetopis festivala dalmatinskih klapa – Omiš 1967-2006. Knjiga je poticajna stoga što ostavlja prostor za daljnju etnomuzikološku elaboraciju. 

_____________________________________________

   U kategoriji skupnih nagrada za 2006. godinu na prijedlog Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Split i uz suprijedlog Ogranka Matice Hrvatske Split, skupnu nagradu je dobila i Nakladna kuća „Verbum“ iz Splita.

   Nakladna kuća VERBUM objavljuje djela na kojima počiva autentična europska kultura i trenutno najveća nakladna kuća u Splitu i vodeći nakladnih vjerske literature. Njihov izdavački program je religija, filozofija i publicistika. Njihov utjecaj na svekoliku nacionalnu kulturnu scenu ne ogleda se samo u nakladničkoj djelatnosti nego i na međunarodnu manifestaciju Dani kršćanske kulture koju je utemeljila i vodi ova nakladnička kuća. Na toj korizmenoj i duhovnoj priredbi u prošloj godini, u trajanju od 11 dana predstavili su najznačajnije autore, te ponudili predstavljanje 22 knjige, 2 izložbe, 3 filmske projekcije i 1 kazališnu predstavu, 1 opernu izvedbu, 1 okrugli stol.

_____________________________________________

 Na prijedlog Mr.sc. Ljubomira Urlića i uz suprijedlog prof.dr.sc. Nikole Buble skupnu nagradu je dobilo Gradsko mandolinsko društvo „Sanctus domnio“

   Sanctus domnio je stasao među vodeće ako ne i kao vodeći mandolinski ansambl u ovom dijelu Europe. Osnovne vrijednosti su u radu sa preko 100 mladih članova tim prije što se ovaj instrument u Hrvatskoj ne podučava na školskoj razini. Vraćanjem mandoline u njezin prostorni kontekst, njenim uvrštenjem kao glavnog instrumenta u programima glazbenih škola, potaknulo je suvremene skladatelje da se pozabave ovim instrumentom. Redovito nastupaju na festivalu u Imotskom. Brojni su njihovi uspjesi na domaćoj i međunarodnoj sceni. U protekloj godini zapaženi su nastupi na festivalima mandolinskih sastava u Njemačkoj i Italiji. O uspješnosti rada ansambla najbolje svjedoči i poseban poziv za cjelovečernji koncert u Veneciji. Tijekom godina ansambl je održao 20 koncerata u Hrvatskoj i 6 u inozemstvu.

_____________________________________________

   Na prijedlog Udruge hrvatskih branitelja liječenih od ptsp-a Grada Splita i uz suprijedlog Udru-ge veterana domovinskog rata Split, Malonogometnog kluba „UHBDDR“ Split, Vijeća gradskih kotareva Brda, Ravne njive i Neslanovac, Ivana Protrke, člana Županijskog poglavarstva, Splitsko-dalmatinske županije, te članova Gradskog vijeća Grada Splita, gđe Ljubice Vrdoljak, Joze Balića, Boška Knezovića i Hrvoja Marušića, skupnu nagradu je dobila Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata – Ogranak Split.

   Ogranak Split ustrojen je 11.12.1998. U 2006. godini požrtvovnim radom realizirano je niz uspješnih projekata na dobrobit hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U travnju 2006. organizira se iznimno posjećena tribina „Fond hrvatskih branitelja“. Također u istoj godini uspješno organiziraju i obljetnicu 114. brigade HV-a, te više sportskih turnira, a pogotovo onih uoči Sv. Duje. U lipnju 2006., Udruga provodi program duhovne obnove. U Domu za duhovne susrete ? Betanija te upućuje 227 branitelja i članova njihove obitelji. Tijekom cijele 2006. godine aktivno sudjeluje u obilježavanju značajnih događaja iz Domovinskog rata i hrvatske povijesti.

_____________________________________________

   Na prijedlog Zajednice tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i uz suprijedlog Stanice planinarskih vodiča Split, skupnu nagradu dobila je Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split.

   Stanica Split je osnovana prije 50 godina i proteklom vremenu afirmirala se kao nezaobila-zan i izuzetno važan čimbenik spašavanja i sigurnosti. Važnost ove Stanice izražavaju jasni podaci o spašenim ljudskim životima i u neprijeporna ljudskoj moći da se ublaže posljedice nesreće. Upravo odgovornost prema unesrećenim ljudima bitna je karakteristika rada ove Stanice. To je gradska služba visokog međunarodnog ugleda u čijim redovima djeluju vrhunski alpinisti, speleo-lozi i planinari, koji spadaju u sam vrh svjetske spasilačke elite. Isto kao i u mirnodopskim uvjetima, tako i teškim ratnim događajima Domovinskog rata Stanica je dala nedvojbeni doprinos u akcijama izvlačenja i spašavanja naših branitelja. Stanica je svojim radom unaprijedila i dalje unaprjeđuje sigurnost na području grada i šire, a taj rad je temelj razvoju brojnih gospodarskih, športskih i drugih aktivnosti građana.

_____________________________________________

   Na prijedlog gradskog vijećnika gosp Andre Krstulovića Opare i uz suprijedlog prof. Igora Zidića, ravnatelja Moderne galerije Zagreb, skupnu nagradu je dobila obitelj Emanuela Vidovi-ća.

   Kulturni, a napose likovni događaji 2006. godine u Splitu nedvojbeno će biti obilježeni otva-ranje galerije Vidović. Pred više od 20 godina obitelj Vidović je prepustila gradu Splitu neprocje-njivu ostavštinu Emanuela Vidovića uz obvezu grada da će se velikom umjetniku otvoriti muzej.
   Neobičnom strpljivošću i ustrajnošću, članovi obitelji su dostojanstveno i odlučno u suradnji s nekoliko vrhunskih stručnjaka ustrajali na otvorenju galerije i u trenutcima kada su izgledi za taj događaj bivali sasvim neodređeni. Njihova gesta darivanja je fenomen koji je u sadašnjem svijetu sasvim rijedak, te spoznajući veličinu i vrijednost Vidovićevog opusa jasna nam je i veličina geste Vidovićevih nasljednika. Kroz sve vrijeme čekanja da se konačno otvori galerija, ustrajnošću i strpljivošću, te domoljubnom odgovornošću članova obitelji Vidović prema djelu velikog umjet-nika, trebalo je odoljeli i otrpjeti brojnim ponudama i iskušenjima. Svojim postupkom, Vidovići su na neprijeporan način iskazali privrženost i ljubav prema svom gradu.

_____________________________________________

Konačno, Komisija je ocijenila da su svi pristigli prijedlozi za nagrade u 2007. godini, bili vrlo sadržajni i vrijedni, te da ukazuju na raznolik, bogat i osebujan interes građana grada Splita, koji jamči da će vrijedni, nadareni i uspješni pojedinci i skupine i nadalje biti prepoznati i priznati.
_____________________________________________