Odluka o određivanju visine zakupnine/naknade, zonama i načinu korištenja površina javne namjene za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. na području Grada Splita

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o potporama poduzetnicima grada Splita u 2023. godini

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o organizaciji programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Javno savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za zeleni Split

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu postavljanja tendi na površinama javne namjene na području Grada Splita

Javno savjetovanje za pomognutu oplodnju

Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima, načinu postavljanja i određivanju naknade za reklamne predmete na području Grada Splita

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika za dodjelu potpora za organizaciju događanja od interesa za Grad Split

Javno savjetovanje o Prijedlogu Programa potpora za organizaciju događanja od interesa za Grad Split

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita

Javno savjetovanje o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Savjetovanje s javnošću o Provedbenom planu unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2023. godinu

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Plana zaštite od požara grada Splita za 2023.godinu

Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o postupku i visini naknade za pravo korištenja nekretnina (EKI) kojima upravlja Grad Split

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Splita za 2023. godinu

Javno savjetovanje o Pravilniku o financiranju programskih sadržaja lokalnih medija

Javno savjetovanje o Planu upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u gradu Splitu za 2024. godinu

1234567