Prijedlog Pravilnika o potporama za poticanje kreativne industrije grada Splita u 2019. godini

Nacrt Prijedlog Pravilnika o potporama za poticanje zapošljavanja grada Splita

Plan djelovanja sustava civilne zaštite Grad Split

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita

Plan o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2018. godinu

Nacrt Prijedloga o donošenju Odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama Grada Splita

Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2018. godinu

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2018. godinu

1234567