Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu za brodove na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita za 2022.

Izmjene i dopune Plana rasporeda kioska i naprava Grada Splita

Nacrt prijedloga Pravilnika o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Splita

Nacrt prijedloga odluke o vodoopskrbi.

Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Splita.

Prijedlog izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2020.godinu

Nacrt prijedloga Pravilnika o besplatnom smještaju roditelja/skrbnika/udomitelja djece na liječenju i rehabilitaciji u objektu „Četiri palme“ u Šimićevoj ulici u Splitu

Nacrt prijedloga Pravilnika o besplatnom smještaju bivših korisnika Dječjeg doma Maestral Split, odnosno mladih u dobi iznad 21 godine koji izlaze iz sustava socijalne skrbi u objektu „Četiri palme“ u

Nacrt prijedloga Odluke o namjeni korištenja objekta "Četiri palme" u Šimićevoj ulici u Splitu

Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020.godinu

Nacrt prijedloga Odluke o naknadi novorođenoj djeci Grada Splita

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Pravilnika o potporama za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Splitu – COVID-19 potpora

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Splita za 2020. godinu

Nacrt prijedloga Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2020. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi

Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita

Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita

1234567