Prijedlog Odluke o organizaciji programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Nacrt prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu postavljanja reklamnih predmeta i natpisa na području Grada Splita

Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita na području Grada Splita za postavljanje kioska, štandova, štekata i pokretnih naprava

Nacrt prijedloga Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2018. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i izgubljenim životinjama

Nacrt prijedloga izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup javnih površina

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Nacrt prijedloga Pravilnika o određivanju zakupnine, zonama i korištenja javnih površina

Nacrt Prijedloga o donošenju Odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama Grada Splita

Nacrt Odluke o vrijednost boda komunalne naknade

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu

Prijedlog Pravilnika o potporama za poticanje kreativne industrije grada Splita u 2019. godini

Nacrt Prijedlog Pravilnika o potporama za poticanje zapošljavanja grada Splita

Plan djelovanja sustava civilne zaštite Grad Split

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

1234567