Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu

Nacrt prijedloga odluke o izmjeni odluke o komunalnom redu

Nacrt prijedloga Pravilnika o određivanju visine zakupnine/naknade, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, pokretnih naprava I dr. na području Grada Splita

Nacrt prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Splita

Prijeldog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita za 2023.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2021. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi novorođenoj djeci Grada Splita

Prijedlog Pravilnika za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje startup poduzetništva u 2021. godini

Prijedlog Pravilnika o potporama trgovačkim društvima grada Splita u 2021. godini

Javno savjetovanje o Prijedlogu Programa gospodarenja šumama posebne namjene, Gospodarska jedinica „Marjan-šume Grada Splita“

Odluka o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš na području Grada Splita.

Nacrt prijedloga Odluke o mogućnosti postave i montaže tipiziranih montažnih zatvorenih boksova za smještaj spremnika za otpad na površinama javne namjene Grada Splita.

Prijedlog Pravilnika o potporama obrtništvu grada Splita u 2021. godini

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2021. godinu

Odluka o određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Grada Splita

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Splita

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2021. godinu

Nacrt Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu za brodove na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita za 2022.

1234567