19. sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog vijeća

 

KLASA: 023-01/11-01/04
URBROJ: 2181/01-02-11-1
Split, 18. veljače 2011. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA - S V I M A

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 25. veljače  (petak) 2011. godine u 9,00 sati i 14. ožujka (ponedjeljak) 2011. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


19. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

4. Prijedlog odluke o donošenju DPU-a uređenja tenis centra i javnih sadržaja u Stobreču

5. Prijedlog odluke o donošenju UPU-a stambenog naselja Stobreč

6. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU-a poteza uz Poljičku cestu, sjeverno od kompleksa Bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21

7. Prijedlog zaključka o odricanju od prava prvokupa nekretnine čest.zem. 9809/1,9809/2 i čest. zgr.,2922 površine 209 m2 z.u.363 K.O. Split (Vila Rozina na Bačvicama)

8. Prijedlog zaključka o kupnji zemljišta za izgradnju prometnice JP 6 prema DPU Trstenik Radoševac

9. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića, davanje suglasnosti

10.  Prijedlog zaključka o kandidaturi Grada Splita za organizaciju Europskog prvenstva u atletici 2016. godine

11. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine

12. Informacija o odlagalištu „Karepovac“

13. Informacija o stanju u Trgovačkom društvu «Promet» d.o.o.

14. Nacrt prijedloga mreže osnovnih škola Grada Splita

15. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja  Etnografskog muzeja u Splitu

16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Splita u Splitu

17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu

 

18. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

19. Prijedlog zaključka o davanju prava na uređenje zemljišta Trgovačkom društvu Hotel Split d.d. i o prihvaćanju Prijedlogu ugovora o uređenju zemljišta između Grada Splita i Hotel Split d.d.

20. Prijedlog zaključka o produljenju roka važenja Ugovora o davanju prava korištenja športskog objekta Mala košarkaška dvorana sa pratećim nekretninama Košarkaškom klubu „Split“ radi provedbe postupka preoblikovanja u športsko dioničko društvo KK „Split“

21. Prijedlog rješenja o davanju koncesije za posebnu upotrebu  pomorskog dobra na dijelu zapadne obale Gradske luke

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga ugovora o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Splita i ST-PROJEKT vezano za javne garaže položene u podrumu stambeno poslovne zgrade izgrađene na čest. zem. 3846/1 K.O. Split na predjelu Dragovode

23. Prijedlog zaključka o  kriterijima i standardima za rad Gradskog kazališta mladih i Gradskog kazališta lutaka

24. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskoga kazališta lutaka Split za razdoblje od 2012. do 2015. godine

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute O.Š.

25.1.Osnovne škole „BOL“
25.2.Osnovne škole „BRDA“
25.3.Osnovne škole „DOBRI“
25.4. Osnovne škole „KAMEN-ŠINE“
25.5.Osnovne škole „KMAN-KOCUNAR“
25.6.Osnovne škole „LUČAC“
25.7.Osnovne škole „MANUŠ
25.8.Osnovne škole „MARJAN“
25.9.Osnovne škole „MEJAŠI“
25.10.Osnovne škole „MEJE“         
25.11.Osnovne škole „MERTOJAK“
25.12.Osnovne škole „PLOKITE“
25.13.Osnovne škole „POJIŠAN“
25.14.Osnovne škole „PUJANKI“
25.15.Osnovne škole „RAVNE NJIVE“
25.16.Osnovne škole „SKALICE“
25.17.Osnovne škole „SLATINE“
25.18.Osnovne škole „SPINUT“
25.19.Osnovne škole „SRINJINE“
25.20.Osnovne škole „STOBREČ“
25.21.Osnovne škole „SUĆIDAR“
25.22.Osnovne škole „TRSTENIK“
25.23.Osnovne škole „VISOKA“
25.24.Osnovne škole „ŽRNOVNICA“
25.25 Osnovne škole „GRIPE“
25.26. Osnovne škole „SPLIT 3“

 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća


Nevenka Bečić


NAPOMENA:
Sukladno članku 88. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita, materijali za točke od 18.- 25. dnevnoga reda dostaviti će se 7 dana prije održavanja nastavka 19. sjednice, koja će se održati 14. ožujka 2011. godine sa početkom u 9,00 sati