25. sjednica Gradskoga vijeća

25. sjednica Gradskoga vijeća

 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

     Splitsko-dalmatinska županija

     GRAD SPLIT

 

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/11-01/27

URBROJ: 2181/01-02-11-1

Split,  15. rujna 2011. godine

 

 

  VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 

22. rujna  (četvrtak) 2011. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

25. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

D N E V N I    R E D:

  1.       Vijećnička pitanja i odgovori

2.       Usvajanje Zapisnika 22., 23. i 24.  sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.       Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine    

 

4.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju  sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ca Gradskoga vijeća Grada Splita u 2011. godin

 

5.       Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna DPU područja oko crkvice Gospe od Žnjana

 

6.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ Split

 

7.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Park šuma „Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

 

8.       Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita

 

9.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

 

10. Prijedlog rješenja o prodaji građevinskog zemljišta za izgradnju stambene građevine u Tršćanskoj ulici u Splitu

 

11. Prijedlog zaključka o sklapanju kupoprodajnog ugovora za čest. zem. 669/7 i /12 u trasi Puta iza Nove bolnice

 

12. Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u postupku pred Uredom državne uprave u svrhu izgradnje Zajčeve ulice

 

13. Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa zgrade u Splitu, Grabovčeva širina 1, označene kao čest.zgr. 1772/1 i 1773 Z.U. 2263 K.O. Split

 

14. Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Mihovilova širina 3

 

15. Prijedlog zaključka za prodaju poslovnog prostora u Splitu Ruđera Boškovića 22, I. kat površine 251,52 m2

 

16. Prijedlog zaključka o utvrđivanju manifestacije „Runjićeve večeri“ manifestacijom od interesa za Grad Split

 

17. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

 

18. Prijedlog rješenja o imenovanju  ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split

 

19. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća DES-a

 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća DES-

 

21. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja

 

22. Prijedlog rješenja o izboru predsjednice i člana Odbora za izbor i imenovanja

 

23. Prijedlog rješenja o razrješenju člana odbora za statut i poslovnik i propise

 

24. Prijedlog rješenja o izboru člana Odbora za statut i poslovnik i propise

 

25. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednice Odbora za predstavke i pritužbe

 

26. Prijedlog rješenja o izboru zamjenice predsjednice Odbora za predstavke i pritužbe

 

27. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

 

28. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana odbora za pripremu, te predlaganje programa rada Gradskog vijeća

 

29. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika i člana odbora za pripremu, te predlaganje programa rada Gradskog vijeća

 

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split

 

31. Prijedlog rješenja o razrješenju i  imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split

 

32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta JU Športski objekti

 

33. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine

 

34. Informacija o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Splita i Mejaši prvi d.o.o. vezano za izgradnju prodajnog centra MALL OF SPLIT na predjelu Mejaši u Splitu

 

35. Informacija u svezi nastavka realizacije Spaladium centra u Lori

 

 

 

  PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća

 

  Nevenka Bečić

 

 

Napomena: Prijedlozi za točku 17. i točke 19. - 31. dnevnog reda biti će naknadno dostavljeni

 

Na sjednici Gradskoga vijeća utvrđene su sljedeće DOPUNE DNEVNOGA REDA:

 

1. Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne  zone Grada Splita

 

2. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi