27. sjednica Gradskoga vijeća

27. sjednica Gradskoga vijeća

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

     Splitsko-dalmatinska županija

     GRAD SPLIT

 

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/11-01/35

URBROJ: 2181/01-02-11-1

Split,  14. prosinca 2011. godine

 

 

  VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                                               

 S V I M A

           

           

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 

21. prosinca (srijeda) 2011. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

27. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.       Vijećnička pitanja i odgovori

2.       Usvajanje Zapisnika 25.  i  26. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2011. godinu 

  Program

 

4.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2011. godinu

Program

 

4.1. TABELARNI PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2011.

 

Tabelarni prikaz

 

5.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2011. godinu

Program

 

6.      Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2011. godinu

Program

 

7.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2011. godinu

Program

 

8.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2011. godinu

Program

 

9.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2011. godinu

Program

 

10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2011. godinu

Program

 

11.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za   2011. godinu

Program

 

12.  Prijedlog izmjena i dopuna programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu

Program

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2011. godinu sa Projekcijama za 2012. i 2013. godinu

-      REBALANS PRORAČUNA 2011.

-      REBALANS  - OPĆI DIO 2011.

-      REBALANS - POSEBNI DIO 2011

-      REBALANS - RAZVOJNI DIO 2011.

     

      

14.  Prijedlog odluke o izmjenama i  dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2011. godinu

 

  Odluka

 

15.  Prijedlog zaključka o osiguranju poklon bona za božićne i novogodišnje blagdane umirovljenicima i nezaposlenima koji imaju prebivalište na području Grada Splita

 

      Zaključak

 

16.  Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2012. godinu

 

Program

 

17.  Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2012. godinu

 

Program

 

17.1. Tabelarni prikaz  Prijedloga programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

 

18.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2012. godinu

 

   Program

 

19.  Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2012. godinu

 

Program

 

20.  Prijedlog javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2012. godinu

 

Program

 

21.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2012. godinu

 

Program

 

22.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2012. godinu

 

Program

 

23.  Prijedlog programa socijalne skrbi za 2012. godinu

 

Program

 

24.  Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za   2012. godinu

 

Program

 

25.  Prijedlog programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu

 

Program

 

26.  Prijedlog proračuna Grada Splita za 2012. godinu sa Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
26.1. Proračun 2012. - Opći dio
26.2. Proračun 2012. - Posebni dio
26.3. Proračun 2012. - Razvojni dio
26.4. Proračun 2012. - Ukupni dio
 

 

          Proračun 2012. - Opći dio

         Proračun 2012. - Posebni dio

         Proračun 2012. - Razvojni dio

         Proračun 2012. - Ukupni dio

 

27.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2012. godinu

 

Odluka

 

28.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

 

   Odluka 

 

29.    Prijedlog odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava  

 

Zaključak  

 

30.  Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu

 

Odluka  

 

31.  Prijedlog odluke o davanju u zakup i prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Splita ( I. čitanje)

 

Odluka (I. čitanje)

 

32.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“

 

Odluka

 

33.  Prijedlog odluke o priključivanju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

 

Odluka  

 

34.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Ispod ure 3

 

Rješenje

 

35.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Dioklecijanova 1

 

Rješenje  

 

36.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Obala hrvatskog narodnog preporoda 8

 

Rješenje  

 

37.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Obala hrvatskog narodnog preporoda 6

 

Rješenje

 

38.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Julija Nepota 1

 

Rješenje  

 

39.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Obala kneza Branimira 10

 

Rješenje

 

40.  Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa za stan u Splitu Poljana Grgura Ninskog 1

 

Rješenje

 

 

41.   Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra čest. zem. 9967/17 pov. 22 m2 i čest. zem. 9978/31 pov. 63 m2 obje K.O. Split

 

Rješenje

 

 

42.   Prijedlog zaključka o izuzimanju iz opće uporabe čest. zem. 9989/95 K.O. Split

 

Zaključak   

 

43.  Prijedlog zaključak o kupnji zemljišta potrebnog za izgradnju Šoltanske ulice

 

Zaključak  

 

44.  Izviješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Splita za 2010. godinu - Nalaz državnog ureda za reviziju, Područni ured Split

 

         Zaključak  

 

45.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu   

Godišnji izvještaj - opći dio

 

Godišnji izvještaj - posebni dio

 

46.  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine

 

Zaključak

 

47.   Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Splita

   

   Zaključak  

 

48.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini 

 

49.  Prijedlog plana zaštite i spašavanja Grada Splita u 2012. godini

 

      Zaključak

 

50.  Prijedlog zaključka o povjeravanju poslova postavljanja reklama na stupovima javne rasvjete Trgovačkom društvu „Split obala“

 

Zaključak

 

51.  Davanje prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola :

51./1  O.Š. „Sućidar“

51./2 O.Š.“Lučac“

51./3 O.Š. „Split 3“

51./4 O.Š. „Mejaši“

 

- Zaključak OŠ Sućidar

- Zaključak OŠ Lučac

- Zaključak OŠ Split 3

- Zaključak OŠ Mejaši

 

52.  Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove za upravljanje „Park-šumom Marjan“

 

         Zaključak 

 

53.   Davanje prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Športski objekti

 

Zaključak

 

54.   Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita

 

Rješenje

 

55.   Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita

 

56.  Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita

 

         Rješenje

   

57.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu „Promet“ Split za nabavku autobusa

 

      Zaključak

 

58.  Prijedlog zaključka u svezi izmjene kreditora za dovršetak realizacije Projekta EKO - Kašelanski zaljev prema RIP - 2010. godine

 

Zaključak  

 

59.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o obračunu, naplati i korištenju naknade za razvoj za realizaciju EKO-Projekta

 

Zaključak  

 

60.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2012. do 2015. godine

 

Zaključak

 

61.  Prijedlog zaključka o produljenju roka Ugovora o davanju prava korištenja športskog objekta Mala košarkaška dvorana s pratećim nekretninama  KK Split, radi provedbe postupka preoblikovanja u š.d.d. KK Split

 

Zaključak

 

62.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti J.U. Športski objekti na zaključenje Ugovora o korištenju športskih terena na Športskom centru Park mladeži u Splitu sa RNK „Split“

 

Zaključak

 

63.  Prijedlog rješenja o postavljanju spomen ploče Dr. Bogdanu Radici

 

         Rješenje

 

64.  Prijedlog zaključka o odabiru spomenika koji će biti postavljeni u Splitu u 2012. godini

 

Zaključak

 

65.  Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Meje u Split (Prilaz Josipa Vranića)

 

Rješenje

 

66.  Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za imena ulica, trgova i za spomenike

 

Rješenje

 

67.  Prijedlog rješenja o izboru člana Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za imena ulica, trgova i za spomenike

 

Rješenje

 

DOPUNA DNEVNOGA REDA:

 

68. Prijedlog odluke o donošenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Splita za 2012. godinu

 

Odluka

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Splita za 2012. godinu

 

PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća

 

 

Nevenka Bečić  

 

NAPOMENA:

1.      Materijal za točku 45. Dnevnoga reda -Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu nalazi se u sjedničkom materijalu 22. sjednice sazvane za 8. srpnja 2011. godine

 

2.      Materijal za točku 46. dnevnoga reda -Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine nalazi se u sjedničkom materijalu 25. sjednice sazvane za 22. rujna 2011. Godine

 

3.      Materijali za točku 57. dnevnoga reda Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu „Promet“ Split za nabavku autobusa biti će naknadno dostavljeni

 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

 

68. Prijedlog odluke o donošenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u gradu Splitu za 2012.