30. sjednica Gradskoga vijeća

30. sjednica Gradskoga vijeća

27. 04. 2012. - 30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

 

 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

     Splitsko-dalmatinska županija

     GRAD SPLIT

 

KLASA: 023-01/12-01/13

URBROJ: 2181/01-02-12-1

Split, 20.travnja 2012. godine

 

 

       VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                                               

           

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

 

27. travnja (petak) 2012. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

30. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.       Vijećnička pitanja i odgovori

 

2.       Zapisnik 28. i 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.       Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21.

 

4.       Prijedlog odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za stambeno - poslovni sklop „AD BASILICAS PICTAS“ u Ulici Domovinskog rata u Splitu

 

5.       Prijedlog odluke o izmjeni  o Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita

 

6.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Gradskoga vijeća za žalbe na odluke gradonačelnika za davanje u zakup javnih  površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita

 

7.       Izviješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja     komunalne  infrastrukture u 2011. godini

 

8.       Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2011. godinu

 

9.       Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2011. godinu

 

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Ugovora o osnivanju Agencije EKO-kaštelanski zaljev

 

11. Prijedlog Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Priora Petra 3

 

12. Prijedlog Rješenja o odricanju od prava prvokupa za stan u Splitu, Sinjska 5

 

13. Prijedlog Zaključka o Sporazumu oko isplate naknade za čest.zem. 187/20 pov. 530 m2 k.o. Split

 

14. Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina  na trasi prometnice unutar stambenog naselja Kila-P23 u Splitu

 

15. Prijedlog Zaključka o kupoprodaji nekretnina u  svrhu formiranja građevne čestice br.73, za izgradnju prometnice, na području Žnjana u Splitu

 

16. Prijedlog Zaključka o kupoprodaji nekretnina na trasi prometnice Makarska C20, na području Žnjana u Splitu

 

17. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka  o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem 9967/17 pov. 22 m2 i čest.zem. 9978/31 pov. 63 m2, obje k.o. Split,klasa:944-01/11-01/0009, urbroj: 2181/01-02-11-6 od 27. prosinca 2011.godine

 

18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju stambeno-poslovnog naselja na Brniku-Kila i pristupne prometnice i o prihvaćanju teksta toga Sporazuma .

 

19. Prijedlog rješenja o davanju koncesije za obavljanje poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila na javnim površinama grada Splita

 

20. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Stobreč“ Stobreč

 

21. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Pujanki“ Split

 

22. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Gripe“ Split

 

23. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Blatine - Škrape“ Split

 

24. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita

 

25. Prijedlog rješenja o Izboru članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

 

26. Prijedlog  rješenja o razrješenju predsjednice Upravno vijeće Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split

 

27. Prijedlog  rješenja o imenovanju predsjednika Upravno vijeće Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split

 

28. Prijedlog zaključka o naknadi za rad u člana Upravnog vijeća Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split

 

29. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva Gradskoga vijeća za žalbe na odluke gradonačelnika za davanje u zakup javnih  površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita

 

30. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine 

 

31. Prijedlog za izbor ravnateljice Ustanove predškolskog odgoja DV "Marjan" u Splitu

 

32. Izvješće o realizaciji Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije u sustavu Blatine  

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća

 

 

 

Nevenka Bečić

 

Napomena:

 

1.       Materijal za točku 3. dnevnoga reda: Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21. nalazi se uz poziv za 28. sjednicu Gradskog vijeća

2.       Materijali za točke 6., 25; 26; 27; 28 i 29. dnevnoga reda biti će naknadno dostavljeni

 

Na znanje:

1.      Informacija o poduzetim radnjama

u svezi sanacije odlagališta otpada „Karepovac“

polazeći od Zaključka Gradskoga vijeća od 27. 02. 2012.

 

2.      K.K. Split – izvješće o postupku preoblikovanja

K.K. Split