32. sjednica Gradskoga vijeća

32. sjednica Gradskoga vijeća

      R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

   
KLASA: 023-01/12-01/17
URBROJ: 2181/01-02-12-1
Split, 11. srpnja 2012. godine
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
SVIMA


Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

18. srpnja (srijeda) 2012. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


32. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D

 

1.       Vijećnička pitanja i odgovori

 

2.       Zapisnik 30. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3.       Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

 

4.      Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Splita za 2011. godinu

      OPĆI DIO - PRIHODI

      OPĆI DIO - RASHODI po grupama konta

      POSEBNI DIO -  RASHODI  po razdjelima i programima

 

5.      Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2011. godini s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju

   DV CVIT MEDITERANA

   DV GRIGOR VITEZ

   DV RADOST

   DV MARJAN

 

6.      Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju u 2011. godini

 

7.       Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2011. godini s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture

 

8.       Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

 

9. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2011. godinu

 

10. Izvješće o izvršenju Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu

 

11. Izvješće o izvršenju Programa branitelja i braniteljskih udruga grada Splita za 2011. godinu

 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2011. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o broju autotaksi vozila i maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita

 

14. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Split ima dionice ili udjele

 

15. Prijedlog odluke u svezi izgradnje i korištenja garaža „Dražanac“ u sustavu javnog korištenja

 

16. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela čest.zem.10024/7 pov. od 109 m2 (novoformirana čest. zem.10024/53 pov. 109 m2) K.O. Split

 

17.     Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa 1/8 dijela čest. zgr. 1743  Z.U. 831 K.O. Split, u naravi trosobnog stana  površine 85,67 m2 položenog na III katu  zgrade u Splitu, Krešimirova 6    

 

18. Prijedlog rješenja o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja tri javna nužnika na području Grada Splita

 

19. Prijedlog smjernica za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita u 2012. godini  

 

20. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Splita za 2012. godinu

 

21. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Splita za 2012. godinu

 

22. Prijedlog pravilnika o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita u 2012. godini

 

23. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja

 

24. Prijedlog rješenja o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja

 

25. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

 

26. Prijedlog rješenja o izboru članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

 

27. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park - šumom „Marjan“

 

28. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja križa na Marjanu

 

29. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanju spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima sa područja Gradskog kotara „Trstenik“

 

30. Prijedlog Rješenja o odricanju prava prvokupa suvlasničkog dijela nekretnine sagrađene na čest.zgr. 4569, Z.U. 4206, K.O. Split, na adresi Morpurgova poljana 1 u Splitu

 

31. Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnine čest.zem.2664/17 pov. 880m2, čest.zem.2663/1 pov. 12m2, čest.zem.2662/10 pov. 84m2,čest.zem.2664/19 pov.854m2, čest.zem.2664/20 pov. 81m2, čest.zem. 2664/2 pov. 2m2 na trasi kolno pješačke prometnice „Put Kile – sjever“, Split

 

32. Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u postupku pred Uredom državne uprave u svrhu izgradnje Ulice hrvatske neovisnosti

 

33. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra novoformirane čest. zem. 92/2 pov. 200m2 (osnovna čest zem.99490/7 K.O. Split)

 

34. Prijedlog zaključka o prodaji čest.zem.661/7 površine 342m2 k.o. Split u svrhu izgradnje Zdravstvenog centra sa pratećim sadržajima javne i društvene namjene i trafostanice na predjelu Firula u Splitu

 

35. Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina položenih na trasi prometnice dijela Rooseweltove ulice u Splitu istočno od Spinčićeve s pripadajućim instalacijama u duljini od 113,77m

 

36. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave

 

37. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana uprave/predsjednika HNK „Hajduk“ š.d.d.

 

38. Izvješće o poslovanju komunalnih trgovačkih društava i društva „Stanouprava“ d.o.o u 2011. godini

 

39. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika IV. Gardijskoj brigadi hrvatske vojske

 

40. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u Splitu

 

 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić

   

      Dopuna dnevnog reda:

 

    41. Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa čest. zgr. 1098/2 Z.U. 19382 K.O. Split, u naravi zgrade Splitu, Sinjska 6

Na znanje:
1. Izvješće o poslovanju DES-a
2. Izvješće o preoblikovanju K.K. „Split“


Napomena: Materijali za točke 1.-30. dnevnoga reda već su dostavljeni uz poziv za 31. sjednicu Gradskoga vijeća 25. i 29.svibnja 2012. godine