35. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 13. i 14. listopada 2016. godine

35. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 13. i 14. listopada 2016. godine

KLASA: 023-01/16-01/13
URBROJ: 2181/01-09-02/06-16-1
Split, 6. listopada 2016. godine 

  
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
s v i m a -


  
      Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za


13. i 14. listopada (četvrtak i petak) 2016. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
35. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 

      Za sjednicu predlažem sljedeći 


D N E V N I    R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


2.    Usvajanje:  
      - Zapisnika sa 34. sjednice  Gradskoga vijeća Grada Splita 
      - Zapisnika sa nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
      - Zapisnika sa II. nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3.    Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita


4.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda


5.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula


6.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja Brune Bušića i Poljičke ceste


7.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana


8.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Splita


9.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac


10.  Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu, objavljenog 26. srpnja 2016. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“


11.  Prijedlog zaključka o određivanju namjene i započinjanju postupka izrade pripadajuće dokumentacije za realizaciju projekta višestambene namjene na Blatinama (ex. gostionica „4 palme“)


12.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi pristupanju rekonstrukcije i izgradnje ulazne ceste u Stobreč


13.  Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „PRIGRAD“ („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 13/13) od 27. ožujka 2013. godine


14.  Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti za 2017. godinu


15.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje armiranobetonskog stepeništa na kat.čest.zem. 1924/20 K.O. Stobreč


16.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela Ulice Put Tršćenice  - Faza 1 u Splitu


17.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.9974/99 pov. 970 m2 (osnovna čest.zem. 9974/5, POPIS I) K.O. Split, na predjelu Sućidar u Splitu


18.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela prometnice OS 3 prema DPU jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu


19.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih na trasi kolno pješačke prometnice Put Smokovika Os-3a


20.  Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za dijelove oduzetih nekretnina označenih kao čest.zem. 185/5 i čest.zem. 187/21, obje K.O. Split


21.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita


22.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita na adresi Poljana kraljice Jelene 1


23.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016. godine
      Obrazloženje - ostvarenje prihoda i primitka, rashoda i izdataka Proračuna I-VI/2016. godine
      Izvještaj o zaduživanju
      Financijski izvještaj i konsolidirani izvještaj


24.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1158/1 Z.U. 1832 K.O. Split u naravi stan površine 112,46 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Sredmanuška 1


25.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/8 od 2/6 suvlasničkog dijela čest.zem. 9381/1 Z.U 21960 K.O. Split u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu


26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 9127/21 Z.U. 16593 K.O. Split, u naravi stambeno-poslovna zgrada u izgradnji u Ulici Ljudevita Posavskog u Splitu


27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2481 Z.U. 1344 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 51,14 m2, u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 1


28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 24/2 i čest.zem. 7268/2 Z.U. 2925, čest.zgr. 24/3  i čest.zem. 7268/1 Z.U. 2926 i čest.zgr. 24/4 Z.U. 2927 sve K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Plinarska 6


29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 5/6 dijela čest.zgr. 2757/2 Z.U. 2754 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Mosorska 16


30.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1523 Z.U. 9644 K.O. Split, u naravi stan površine 69,22 m2 označen brojem 5 na II. katu zgrade u Splitu, na adresi Sv. Petra Starog 1


31.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split


32.        Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

32.2.    Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova/ica Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike


33.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu


34.  Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u Splitu


35.  Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika – „Spomen i želja“ – na Kašjunima u Splitu


36.  Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu - 158. brigade Hrvatske vojske


37.   Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu - 6. domobranske pukovnije


38.   Prijedlog rješenja o formiranju trga u Splitu i obilježavanja imenom svete Terezije Avilske


39.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja grada Splita


40.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split


41.  Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu


42.  Izvješće o radu  Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače


43.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća KK Split s.d.d. za 2015. godinu s Izvješćem neovisnog revizora


44.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća HNK „Hajduk“ s.d.d. Split za 2015. godinu  s Izvješćem neovisnog revizora


45.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split za sanaciju sanitarnih čvorova i svlačionica u sastavu sportskog objekta „Bazeni Poljud“


46.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split za provođenje Javnog natječaja za ulaganje u svrhu uštede potrošnje električne energije na sportskom objektu ŠC „Gripe“


47.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa br. 2 Ugovora o osiguranju jamčevine, br.: 1487/2012, između Grada Splita i HNK „Hajduk“ s.d.d. Split


48.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost

  
 
PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća
 
 
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.


  
  
 Na znanje:
-       Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Centra za autizam

 

USVOJENI DNEVNI RED 35. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA

13. i  14. LISTOPADA 2016. GODINE

 

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori

2.    Usvajanje: 
- Zapisnika sa 34. sjednice  Gradskoga vijeća Grada Splita
- Zapisnika sa nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
- Zapisnika sa II. nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016. godine

4.    Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita

5.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda

6.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje zdravstvene škole na području Firula

7.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja Brune Bušića i Poljičke ceste

8.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana
 

9.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Splita

10.  Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac

11.  Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu, objavljenog 26. srpnja 2016. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“

12.  Prijedlog zaključka o određivanju namjene i započinjanju postupka izrade pripadajuće dokumentacije za realizaciju projekta višestambene namjene na Blatinama (ex. gostionica „4 palme“)

13.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi pristupanju rekonstrukcije i izgradnje ulazne ceste u Stobreč

14.  Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „PRIGRAD“ („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 13/13) od 27. ožujka 2013. godine

15.  Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti za 2017. godinu

16.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje armiranobetonskog stepeništa na kat.čest.zem. 1924/20 K.O. Stobreč

17.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela Ulice Put Tršćenice  - Faza 1 u Splitu

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.9974/99 pov. 970 m2 (osnovna čest.zem. 9974/5, POPIS I) K.O. Split, na predjelu Sućidar u Splitu

19.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela prometnice OS 3 prema DPU jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu

20.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih na trasi kolno pješačke prometnice Put Smokovika Os-3a

21.  Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za dijelove oduzetih nekretnina označenih kao čest.zem. 185/5 i čest.zem. 187/21, obje K.O. Split

22.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita

23.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1158/1 Z.U. 1832 K.O. Split u naravi stan površine 112,46 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Sredmanuška 1

24.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/8 od 2/6 suvlasničkog dijela čest.zem. 9381/1 Z.U 21960 K.O. Split u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu

25.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 9127/21 Z.U. 16593 K.O. Split, u naravi stambeno-poslovna zgrada u izgradnji u Ulici Ljudevita Posavskog u Splitu

26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2481 Z.U. 1344 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 51,14 m2, u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 1

27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 24/2 i čest.zem. 7268/2 Z.U. 2925, čest.zgr. 24/3  i čest.zem. 7268/1 Z.U. 2926 i čest.zgr. 24/4 Z.U. 2927 sve K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Plinarska 6

28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 5/6 dijela čest.zgr. 2757/2 Z.U. 2754 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Mosorska 16

29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1523 Z.U. 9644 K.O. Split, u naravi stan površine 69,22 m2 označen brojem 5 na II. katu zgrade u Splitu, na adresi Sv. Petra Starog 1

30.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split

31.  Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

32.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

33.  Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u Splitu

34.  Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika – „Spomen i želja“ – na Kašjunima u Splitu

35.  Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu - 158. brigade Hrvatske vojske

36.  Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu - 6. domobranske pukovnije

37.  Prijedlog rješenja o formiranju trga u Splitu i obilježavanja imenom svete Terezije Avilske

38.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja grada Splita

39.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

40.  Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu

41.  Izvješće o radu  Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače

42.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća KK Split s.d.d. za 2015. godinu s Izvješćem neovisnog revizora

43.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća HNK „Hajduk“ s.d.d. Split za 2015. godinu  s Izvješćem neovisnog revizora

44.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split za sanaciju sanitarnih čvorova i svlačionica u sastavu sportskog objekta „Bazeni Poljud“

45.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split za provođenje Javnog natječaja za ulaganje u svrhu uštede potrošnje električne energije na sportskom objektu ŠC „Gripe“

46.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa br. 2 Ugovora o osiguranju jamčevine, br.: 1487/2012, između Grada Splita i HNK „Hajduk“ s.d.d. Split

47.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost

48.  Usmena informacija u svezi Strategije urbane aglomeracije Split

49.  Informacija u svezi Hospicija u Splitu