Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

38. sjednica Gradskoga vijeća

38. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT  
   
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 023-01/12-01/26
URBROJ: 2181/01-02-12-1
Split, 16. studenoga 2012. godine     


                                                      VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 
   
23. studenoga (petak) 2012. godine u 9,00 sati 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 
38.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

   Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D  

1.     Vijećnička pitanja i odgovori
 
2.     Zapisnik 32., 33., 34. i 35.sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 
4.     Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna DP-u jugoistočnog dijela Visoke u Splitu
                                                 
5.     Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom na području Grada Splita
 
6.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita
 
7.     Prijedlog odluke o donošenju detaljnog plana uređenja za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 – južno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde
 
8.     Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 600/1152 dijela čest. zgr.1642, Z.U. 3513, K.O. Split, u naravi poslovni prostor  ukupne površine 200,40 m2 na adresi Obala Hrvatskog narodnog preporoda 23 u Splitu
 
9.     Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za stan površine 103,73 m2, položen na II. katu, označen brojem 4, kao posebnog dijela zgrade na adresi Tončićeva 6 u Splitu, sagrađene na čest. zgr. 967/3, Z.U. 9268 K.O. Split
 
10. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra- višesobnog stana površine 189 m2, položen na II. (drugom) katu zgrade u Splitu, Sinjska 2 kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čest. zgr. 3817 Z.U. 4525 K.O. Split
 
11. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za stan površine 66, 64 m2 položen u potkrovlju označen brojem 11 kao posebnog dijela zgrade na adresi Tončićeva 6 sagrađene na čest. zgr. 967/3, Z.U. 9268 K.O. Split
 
12. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog tima koji će ispitati modele nastavka privatizacije Hrvatskog nogometnog kluba „Hajduk“ š.d.d.
 
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovnih škola:
 
BLATINE – ŠKRAPE
BOL
BRDA
DOBRI
GRIPE
KAMEN – ŠINE
KMAN KOCUNAR
LUČAC
MANUŠ
MARJAN
MEJAŠI
MEJE
MERTOJAK
PLOKITE
POJIŠAN
PUJANKI
RAVNE NJIVE
SKALICE
SLATINE
SPINUT
SPLIT 3
SRINJINE
STOBREČ
SUĆIDAR
TRSTENIK
VISOKA
ŽRNOVNICA
 
14. Prijedlog Socijalnog vijeća o upućivanju apela Vladi Republike Hrvatske u svezi zakona o porezima (porez na imovinu i porez na nekretnine)
 
DOPUNA
 
15. Prijedlog odluke o  proglašenju generala Ante Gotovine počasnim građaninom Grada Splita

16. Prijedlog  odluke o izmjeni i dopuni Odluke o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama
 
17. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa na nekretninama položenim na TTTS-u 
 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća

Nevenka Bečić v.r. 
  
  

Na znanje: Dopis ŽDO od 31. listopada 2012

Untitled

Archive