39. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 02. veljače 2017.

39. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 02. veljače 2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA: 023-01/17-01/01
URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-1
Split, 26. siječnja 2017. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- s v i m a -
 

   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za 
 

02. veljače  (četvrtak) 2017. godine u 9,00 sati
 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II u Splitu 
 

39. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 

   Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I    R E D:


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
      Odgovori na vijećnička pitanja sa 37. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


2.    Usvajanje zapisnika sa:
      - 36. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
      - 37. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
      - nastavka 37. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
      - 38. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Žnjan – Pazdigrad


4.    Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu


5.    Informacija o postupcima vezanim za status i funkcioniranje društva Sportski grad TPN d.o.o. Split


6.    Prijedlog zaključka o davanju preporuke Gradonačelniku u svezi usvajanja Statuta o izmjenama i dopunama Statuta HNK „Hajduk“ Split š.d.d.
 

7.    Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

8.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 8166/1, čest.zem. 8166/3 i čest.zem. 8166/4 Z.U. 16375 sve K.O. Split, u naravi zgrada i zemljište u Splitu na adresi Meštrovićevo šetalište 33


9.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 133/162 dijela čest.zgr. 302/2 Z.U. 3448 K.O. Split, u naravi stan površine 133,43 m2 na prizemlju, I., II., III. katu i potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Matošićeva 1

PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća 
   
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

DOPUNE DNEVNOGA REDA

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu -  ispravka greške

 

11. Informacija o fazi realizacije sanacije odlagališta „Karepovac“

 

12. Provedba javnih natječaja za održavanje javne rasvjete i održavanje cesta

 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za odabir ponuditelja za izgradnju vezano za stambenu zgradu S1-49 za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI iz Domovinskog rata